Sökning: "våldtäkt ur ett genusperspektiv"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden våldtäkt ur ett genusperspektiv.

 1. 1. Låt den rätte logga in. En utredning om straffrättens syn på virtuella sexuella övergrepp.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Toll; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; sexualbrott; criminal law; online sexual abuse; virtuella sexuella övergrepp; egenhändighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to tradition, sexual abuse has always been regarded as a crime that presupposes the perpetrator to perform the relevant act in person. For sexual offences, the relevant act is the sexual component. LÄS MER

 2. 2. Uppmärksammandet av sexuellt våld mot män i Kongo : En analys ur ett genus-  och manlighetspespektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Anna Westacott; [2014]
  Nyckelord :Sexuall violence; Democratic Republic of Kongo; Male rape; rape myths; gender; sexuellt våld; män; kongo; myter; våldtäkt; genus; manlighet;

  Sammanfattning : Sexuellt våld förekommande i konfliktområden drabbar så väl kvinnor som män. Dock råder en situation då de drabbade männen faller i skuggorna i nyhetsrapporteringen och de drabbade kvinnornas röster ljuder starkare. LÄS MER

 3. 3. När man tager kvinna med våld : Synen på våldtäkt och genus i lag och rättspraxis 1634-1734

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Ulrika Mathold; [2007]
  Nyckelord :våldtäkt; genus; diskurs; diskursanalys; 1600-tal; 1700-tal; lag; rättspraxis;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att genom Norman Faircloughs diskursanalysmetod undersöka synen på våldtäkt och genus i 1734 års lag och fyra rättsfall ur Allbo härads domböcker från perioden 1634-1734 ur ett genusperspektiv. Avsikten var att därefter jämföra lag och praxis med varandra för att studera förändring och kontinuitet i synen på våldtäkt och genus över tid samt analysera huruvida förändringarna som 1734 års lag medförde kan påvisas i praxis redan före lagens ikraftträdande. LÄS MER