Sökning: "våldtäktsbrottet"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet våldtäktsbrottet.

 1. 1. Våldtäktsbrottet över tid : En yttre rättshistorisk analys av våldtäktsbrottet från 1734 års lag till och med lag 2018:618

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Lidström; [2022]
  Nyckelord :våldtäkt; våldtäktsbrottet; våldtäktsbrottets utveckling; 1734 års lag; strafflagen; brottsbalken; kvinnohistoria; rättshistoria; yttre rättshistorisk analys; sexualitet och könsroller;

  Sammanfattning : Under 1734 års lags tillämpningsperiod var våldtäktsbrottets syfte att skydda ära och heder. Det innebar att kvinnor som av rättsväsendet och samhället sågs som osedliga inte erhöll samma skydd som ärofulla kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Oaktsam våldtäkt - vad utgör grov oaktsamhet? - En studie av domstolars resonemang gällande grov oaktsamhet i mål om våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Johannesson; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; sexualbrott; våldtäkt; oaktsam våldtäkt; oaktsamhet; uppsåt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2018, Sweden passed a new law regarding rape, which is based on consent. Prior to this, a certain amount of force or threat was required, but the current legislation is based on the lack of voluntary participation. A new offense was passed, negligent rape. LÄS MER

 3. 3. Diskursiva konflikter i remissvar avseende samtyckeslagstiftning : Problemrepresentationer och dess diskursiva effekter för samhälle och individ

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Jesper Ollila; Erika Öström; [2022]
  Nyckelord :våldtäkt; rättssäkerhet; samtycke; diskurs; subjekt; makt; WPR; remiss; problemrepresentation; normer; feminism; konflikt;

  Sammanfattning : I denna studie vill vi belysa och undersöka de diskurser som finns inom de olika remissvarenpå betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten, SOU 2016:60. Frågorna viställer oss gäller hur och vilka problem som konstrueras inom remissvaren gällande förslagettill samtyckeslagstiftningen? Vilka diskursiva konflikter som återfinns inom dessa? Hurkonstrueras lagförslagets effekter diskursivt? Med avstamp i Foucaults teorier om makt ochdiskurser samt What´s the Problem Represented to be som metodologisk inriktning undersökshur instanser med makt ser på lagförslaget. LÄS MER

 4. 4. Våldtäktsoffrets psykiska lidande som faktor vid rubricering och straffvärdebedömning – En utredning om straffrättsregleringens och rättstillämpningens hänsyn till psykiskt lidande med utgångspunkt i tvärdisciplinär forskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Frändestam; [2022]
  Nyckelord :allmän rättslära; straffrätt; psykiskt lidande; viktimologi; terapeutisk juridik; tvärdisciplinär forskning; våldtäkt; sexualbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Interests and needs of victims of crime have received increased attention in recent years. Particularly, the awareness has risen regarding the extensive psychological harm victims are caused. Rape, which is regulated in 6 ch. 1 § BrB, constitutes a clear example of a crime which frequently entails considerable psychological effects on victims. LÄS MER

 5. 5. Blurred Lines. En kritisk analys av våldtäktslagstiftningen samt dess tillämpling, med särskilt fokus på gränsdragningen mellan våldtäkt och oaktsam våldtäkt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniella Sundell; [2021-02-04]
  Nyckelord :Våldtäkt; Oaktsam våldtäkt; Rättssäkerhet; Likgiltighetsuppsåt; Grov oaktsamhet; Samtyckeslagen;

  Sammanfattning : Sedan 2018 ser lagstiftningen kring våldtäkt annorlunda ut jämfört med tidigare. Syftet med förändringarna var att åstadkomma ett mer tydligt och heltäckande straffrättsligt skydd för den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. Detta skulle åstadkommas bl.a. LÄS MER