Sökning: "våldtäktsbrottets utveckling"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden våldtäktsbrottets utveckling.

 1. 1. Våldtäktsbrottet över tid : En yttre rättshistorisk analys av våldtäktsbrottet från 1734 års lag till och med lag 2018:618

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Lidström; [2022]
  Nyckelord :våldtäkt; våldtäktsbrottet; våldtäktsbrottets utveckling; 1734 års lag; strafflagen; brottsbalken; kvinnohistoria; rättshistoria; yttre rättshistorisk analys; sexualitet och könsroller;

  Sammanfattning : Under 1734 års lags tillämpningsperiod var våldtäktsbrottets syfte att skydda ära och heder. Det innebar att kvinnor som av rättsväsendet och samhället sågs som osedliga inte erhöll samma skydd som ärofulla kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Våldtäktsbrottets tillämplighet vid sexualbrott över internet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Ahlström Rivarola; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; sexualbrott; våldtäkt; sexuella övergrepp över internet; onlineövergrepp; virtuella våldtäkter; gradering av sexuella kränkningar; egenhändiga brott; sexualbrottens rättshistoriska utveckling.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vilseledande och självbestämmande - Våldtäktsbrottet och skyddsintresse – Ett rättsutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filip Estman; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På senare tid har det i vissa länder diskuterats om så kallade sexuella vilseledanden ska anses utgöra våldtäkt. I Sverige har diskussionen varit mycket begränsad. Arbetets syfte är att redogöra för huruvida fall av sexuella vilseledanden betraktas i svensk rätt. LÄS MER

 4. 4. Våldtäktsbrottets utveckling - En rättshistorisk granskning av 1962 års brottsbalk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Lindahl; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Rättshistoria; Brottsbalk; Sexualbrott; Våldtäkt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redogöra för de olika lagändringar som gjorts av våldtäktsbrottet sedan brottsbalken infördes år 1962. Det är en rättshistorisk undersökning av vilka ändringar som gjorts, vad som låg till grund för att dessa ändringar gjordes för att till sist uppmärksamma dagens samhällsdebatt kring införandet av en samtyckesreglering. LÄS MER

 5. 5. Fyrtionio år av framsteg? En analys av våldtäktsbrottets utveckling i lagstiftning och praxis från brottsbalkens införande till idag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Meijer; [2014]
  Nyckelord :våldtäkt straffrätt våldtäktsbestämmelsen våldtäktslagstiftningen våldtäktsbrottet Högsta Domstolen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av att det ofta påstås att Sverige har kommit långt med sitt jämställdhetsarbete och sin kvinnosyn är det intressant att undersöka hur gamla föreställningar om kvinnor har förändrats i lagstiftning och praxis under en knapp 50-årsperiod sedan brottsbalken infördes 1965 till idag. Syftet med min uppsats är tredelat och i den första delen av uppsatsen undersöks hur utvecklingen av den rättsliga definitionen av våldtäkt har sett ut och förändrats sedan 1965 till idag. LÄS MER