Sökning: "vård i livets slut"

Visar resultat 1 - 5 av 354 uppsatser innehållade orden vård i livets slut.

 1. 1. Existentiell omvårdnad inom palliativ vård - Sjuksköterskan upplevelse av att möta patientens behov.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Rikkinen; Lisa Andersson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i livets slut; sjuksköterskans perspektiv; existentiell omvårdnad; spirituell omvårdnad; kommunikation; sjuksköterskans upplevelse; förmåga; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård har grunden i en holistisk människosyn där alla livets dimensioner bör beaktas. Behovet av existentiell omvårdnad ökar när livets slut närmar sig för patienten och många gånger kan sjuksköterskor uppleva svårigheter i att bemöta detta. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter i livets slut : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline Bjursell; Maja Mahnic; [2022]
  Nyckelord :Communication; Nurse; Nurses experience; Terminal care; Patient; Kommunikation; Sjuksköterska; Sjuksköterskors upplevelse; Vård i livet slut; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård i livets slut innebär att främja välbefinnande och lindra lidande för patienten den sista tiden i livet. För att skapa bästa förutsättningar för palliativ vård är kommunikation nyckeln som skapar relationer mellan sjuksköterska, patient, närstående och vårdteam. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av att ha ett barn som får palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nellie Ågren; Alma Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Barn; föräldrar; palliativ vård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär vård i livets slutskede och syftar till att lindra lidande samt främja patientens livskvalité. I Sverige avlider nästan 90 000 personer per år, 70 000 av dessa ska ha varit i behov av palliativ vård varav 1 % av de här utgörs av barn. LÄS MER

 4. 4. Palliativ vård i livets slutskede : En beskrivning av sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linn Rollert; Jesper Cedervång; [2022]
  Nyckelord :communication; emotional impact; experience; general literary review; nurses; allmän litteraturöversikt; emotionell påverkan; erfarenheter; kommunikation; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter och närstående upplever ofta rädsla och oro till den kommande döden. De söker därför många gånger efter någon som kan hjälpa och följa patienterna i vårdprocessen. Patienterna upplever att sjuksköterskorna inte har den tid som patienterna önskar. LÄS MER

 5. 5. Fokuserar på vårduppgiften istället för vårdbehovet : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskans erfarenheter av palliativ vård till patienter i livets slutskede på slutenvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sjögren Amanda; Emilia Håkansson; [2022]
  Nyckelord :erfarenheter; förbiseende av behov; miljö; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Det finns ett stort behov av palliativ vård och ökar i takt med att befolkningen blir äldre. Palliativ vård beskrivs som en aktiv vård där människan ses som en helhet. Vården av personer i livets slutskede sker till stor del på slutenvårdsavdelningar. LÄS MER