Sökning: "vård och omsorg arbete undersköterska"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vård och omsorg arbete undersköterska.

 1. 1. Inre arbetsmotivation : En kvantitativ studie om skillnader gällande vård- och omsorgspersonals inre arbetsmotivationsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Rebecca Lindqvist; Elin Ström; [2016]
  Nyckelord :internal work motivation; Self – determination theory; education; operation; health care; inre arbetsmotivation; Self-determination theory; utbildning; verksamhet; vård- och omsorg;

  Sammanfattning : I den föreliggande kvantitativa studien var syftet att undersöka om det fanns någon skillnad gällande den inre arbetsmotivationen för vård- och omsorgspersonal i en mellanstor kommun i Sverige beroende på vilken verksamhet (sjukhus eller äldreboende) och yrkesutbildning (undersköterska eller sjuksköterska) personen hade. Enkäten bestod av sex bakgrundsfrågor och 21 påståenden om inre arbetsmotivation utifrån Self-determination theory (SDT). LÄS MER

 2. 2. Vilka omständigheter påverkar medarbetarnas val att kompetensutvecklas? : En kvalitativ intervjustudie med vårdanställda inom Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Norberg; Kristin Stillmark; [2016]
  Nyckelord :Kompetens; kompetensutveckling; lärande; medarbetare; motivation; vård och omsorg;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är arbetsmarknaden under ständig förändring. Detta medför att arbetsgivare måste vara konkurrenskraftiga i förhållande till sina konkurrenter. Kompetensutveckling är ett sätt för arbetsgivare att arbeta med detta genom att säkerställa att medarbetarna innehar rätt kompetens. LÄS MER

 3. 3. Undersköterskornas erfarenhet av sitt arbete

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Jannice Gancarz; Ingrid olsson; [2009-06-15]
  Nyckelord :Key words: Vård och omsorg; undersköterska; yrkeskunskap; yrkesroll; kompetens; ;

  Sammanfattning : AbstraktTitel: Undersköterskornas erfarenhet av sitt arbete. Glädjeämnen och svårigheter.Institution: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitetKurs: VP 5060. Vårdpedagogik med inriktning mot vård och omsorg,fördjupningskurs. LÄS MER

 4. 4. Granskning av organiserat fall - preventivt arbete : en enkätstudie inom särskilt boende för äldre i Umeå kommun 2007

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi; Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Camilla Nyström; Anna Åström; [2007]
  Nyckelord :äldre; särskilt boende; fall; prevention; teamarbete;

  Sammanfattning : Syftet för denna studie var att granska det fallpreventiva arbetet inom samtliga särskilda bo-enden för äldre, i Umeå kommun. Data insamlades primärt via enkäter vilka besvarades av undersköterskor (n 118, 85 % svarsfrekvens). Enkätsvaren kompletterades med en muntlig fråga som enhetschefen för respektive boende besvarade via telefon. LÄS MER