Sökning: "vård organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 532 uppsatser innehållade orden vård organisation.

 1. 1. Vi lyfter omvårdnaden - om ni stöttar oss. Faktorer som främjar och hämmar införandet av en sjuksköterskeroll på avancerad nivå.

  Magister-uppsats,

  Författare :Erika Eriksson; Linnéa Johansson; [2022-02-09]
  Nyckelord :avancerad omvårdnad; främjande faktorer; hämmande faktorer; professionell roll; specialistsjuksköterska; sjukhus; systematisk litteraturstudie; utveckling av roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens komplexa sjukvård med bland annat en åldrande befolkning kräver att resurser i form av personal och kompetens optimeras för att en så god vård som möjligt ska kunna utföras. Specialistsjuksköterskor erhåller en högre kompetens efter avslutad specialistutbildning, vilket i sig leder till en högre patientsäkerhet om denna kompetens utnyttjas optimalt. LÄS MER

 2. 2. Hinder inom palliativ vård för patienter med KOL inom hemsjukvården : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlott Carlsson; Tolulope Eunice Sanusi; [2022]
  Nyckelord :COPD; district nurses; experience; home health care; palliative care; quality of life; distriktssköterskor; erfarenheter; hemsjukvård; KOL; livskvalitet; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom och många miljoner personer lever med sjukdomen globalt. För att patienter med KOL ska uppnå en god livskvalité genom minskade sjukhusinläggningar krävs en god palliativ vårdinsats som ska ges i hemmet. LÄS MER

 3. 3. Förstå, kunna och vilja : En kvalitativ studie om implementeringen av miljöpolicyn i Borås Stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elias Grelsson; Linus Lindelöf; [2022]
  Nyckelord :förvaltningschef; implementering; miljöpolicy; agenda 2030; hållbar utveckling; kommun;

  Sammanfattning : Svenska kommuner har genom sina kritiska samhällsfunktioner, närhet till medborgare samt näringsliv en avgörande roll i genomförandet av Agenda 2030. I kommunen Borås Stad finns en politiskt fastställd miljöpolicy som beskriver hur kommunen ska arbeta med miljön och nämner fem hörnpelare som ska genomsyra allt dagligt arbete och beslutsfattande i hela kommunens organisation. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser och erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvården för personer med autismspektrumtillstånd : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rosa dos Reis Miguel; Andreea Helga Macarie; [2022]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; Experiences; Healthcare; Patient perspective; Autismspektrumtillstånd; Erfarenheter; Patientupplevelse; Sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Autismspektrumtillstånd [AST] innefattar autism och andra autismliknande syndrom och är en utvecklingsstörning som påverkar kommunikationsförmågan, socio-emotionella förmågan, samt kännetecknas av repetitiva beteenden och specifika intressen. Prevalensen för AST ligger omkring en procent i världens befolkning med stigande trender, och associeras med flera olika komorbiditeter som kan förekomma. LÄS MER

 5. 5. "Det ser bra ut på pappret, men funkar inte i praktiken" : En kvalitativ studie om samverkan kring barn och unga med NPF

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emmy Jakobsson; Frida Karlsson; [2022]
  Nyckelord :barriers; child and youth psychiatry; collaboration; conditions; cooperate; neurodevelopmental disorders; school; social services; barn- och ungdomspsykiatrin; förutsättningar; hinder; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; samverkan; skola; socialtjänst;

  Sammanfattning : Diagnostiseringen av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har ökat de senaste åren. Samtidigt visar forskning att barn och unga med NPF löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa och utsatthet i samhället. LÄS MER