Sökning: "vårda närstående i hemmet"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden vårda närstående i hemmet.

 1. 1. I nöd och lust : En litteraturstudie om äldre närståendes erfarenheter relaterade till att vårda en partner med demenssjukdom i hemmet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :My Westerlund; Lydia Wykman; [2021]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Erfarenheter; Närstående; Vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdom ökar successivt och därmed blir de närstående som vårdar en partner med demenssjukdom i hemmet allt fler. Den teoretiska referensramen är familjefokuserad omvårdnad med fokus på familjerelaterad omvårdnad som syftar till att sjuksköterskor ska sätta närstående i centrum. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en familjemedlem som genomgått stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jamila Umar; Sara von Dewall; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Umar J & Von dewall S. Anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en familjemedlem som genomgått stroke. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Anhörigvårdares upplevelser av att vårda palliativ närstående i hemmet : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Adriana Bröderman; Sandra Persson; [2021]
  Nyckelord :Family caregivers; end of life; homecare; palliative care; quality of life; Anhöriga; hemvård; livets slutskede; livskvalitet; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: När anhöriga vårdar palliativ närstående i hemmet behöver de ett fullgott stöd från hälso- och sjukvården. Detta för att klara av omvårdnadssituationen samt parallellt hantera sorgeprocessen under hela sjukdomsförloppet. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelser av stöd för att vårda en närstående med demenssjukdom i hemmet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ethel Bohte; Maja Jörholt; [2021]
  Nyckelord :Dementia; family caregiver; support; assistive technology; Demens; familjevårdare; stöd; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tredje sekund drabbas en person av en demenssjukdom i världen. De flesta av dessa bor kvar hemma i flera år och blir vårdade av en anhörig. Enligt svensk lag ska anhöriga erbjudas anhörigstöd av sin hemkommun. Syfte: Syftet var att belysa anhörigas upplevelse av stöd för att vårda närstående med demenssjukdom i hemmet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Svendsen; Emelie Nero; Shukria Adil; [2021]
  Nyckelord :home health care; nurses experience; palliative care; hemsjukvård; palliativ vård; sjuksköterskor; erfarenhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i hemmet.    Bakgrund: Palliativ vård handlar om att lindra ett lidande, främja patientens livskvalitet samt att beakta patientens behov vid ett obotligt sjukdomstillstånd. Många patienter som vårdas inom palliativ vård önskar att få somna in i sitt eget hem. LÄS MER