Sökning: "vårdande miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden vårdande miljö.

 1. 1. MOTIVERANDE FAKTORER FÖR ATT SÖKA VÅRD VID HEPATIT C

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Wiklund Kolevska; Olga Sörensen; [2020-08-05]
  Nyckelord :Hepatit C virus HCV ; motiverande faktorer; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Hepatit C virus (HCV) med injektionsmissbruk som främsta orsak har globalspridning och har utifrån WHO:s prioritering att minska sjukdomens prevalens fram till år 2030skapat behov av förebyggande och behandlande insatser även inom svensk hälso- och sjukvård.Ojämlikheter och stigmatisering inom hälso- och sjukvården har skapat barriärer för personermed missbruksproblematik och konstaterad HCV att söka vård och genomgå behandling vilketskapar behov av ökad förståelse kring individernas komplexa behov. LÄS MER

 2. 2. Som att komma in i en annan värld – Barnmorskors upplevelse av att vårda kvinnor i ett specialdesignat förlossningsrum – En fenomenologisk intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida Johansson; Linnea Maxon; [2020-01-30]
  Nyckelord :Barnmorska; Upplevelse; Stöd; Förlossningsmiljö; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Background: The environment of the labor room affects the woman in labor, her partner and the midwife. The work environment affects how health professionals experience the quality of their working life. LÄS MER

 3. 3. Vårdens betydelse för upplevelsen av abort : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Persson; Ebba Sandström; [2020]
  Nyckelord :abort; omvårdnad; upplevelse; information; miljö; smärta; stöd; bemötande;

  Sammanfattning : Grundläggande för god abortvård är att vårdpersonal har kunskap om hur vårdarbetet bör utövas vid en abort. Därför sammanställdes tidigare forskning i området för att belysa vad i vården som har en påverkan på kvinnors upplevelse vid en abort. Detta för att förbättra abortvården. LÄS MER

 4. 4. Strategier mot compassion fatigue : En systematisk litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikael Thyselius; [2020]
  Nyckelord :Litteraturstudie; medkänsla; vårdande; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att patienter upplever att sjuksköterskor kan ha compassion fatigue på grund av vårdkulturen de vårdar i. Patienter upplever att sjuksköterskor som ej har compassion fatigue istället visar compassion med egenskaper som närhet, förståelse, engagemang och som gör det ”lilla extra” för dem. LÄS MER

 5. 5. Viljan att ge ett värdigt slut : En intervjustudie baserad på intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Katja Gill; Nina Wilhelmsson Borg; [2020]
  Nyckelord :Competence; dignity; end-of-life care; experience; intensive care unit; nurse; relatives; Intensivvård; kompetens; närstående; sjuksköterska; upplevelse; vård i livets slut; värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvården är en högteknologisk miljö och är utformad för att kunna rädda liv. Trots det avlider omkring 3–4000 patienter årligen på intensivvårdsavdelningar i Sverige, vilket har föranlett till att vård i livets slutskede börjat uppmärksammas inom intensivvården. LÄS MER