Sökning: "vårdas i en flerbäddssal"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden vårdas i en flerbäddssal.

 1. 1. Att vårdas i avskildhet eller gemenskap? : En litteraturstudie med kvalitativ ansats om patienters upplevelser av att vårdas i enkelsal och flerbäddssal.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Linn Göransson; Anna Rönn; [2019]
  Nyckelord :enkelsal; flerbäddssal; patient; upplevelse; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utvecklingen av vårdsalar på sjukhusen går mot fler enkelsalar och färre flerbäddssalar, men på det flesta sjukhus idag finns det både enkelsalar och flerbäddssalar. Sjuksköterskan placerar patienterna på respektive vårdsalar efter sin föreställning om vad som är mest lämpligt för patienten. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att vårdas på flerbäddssal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Holmgren; Hedvig Tell; [2018]
  Nyckelord :Multi-bed rooms; privacy; experience; hospital environment; inpatient care; Flerbäddssal; avskildhet; upplevelse; sjukhusmiljö; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som sjukvården ser ut idag är det vanligt att patienter vårdas på flerbäddssal vilket kan upplevas olika av patienterna. Det kan uppstå situationer där det är svårt att bevara patienternas integritet och autonomi vid vård på flerbäddssal. LÄS MER

 3. 3. PATIENTERS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDAS I FLERBÄDDSSALAR En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Stelke Einarsson; Sandra Franzén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund På de flesta vårdenheter existerar det flerbäddssalar. I tidigare forskning framkommer det att sjuksköterskor upplever att det finns både fördelar och nackdelar av att vårda i flerbäddssalar respektive enkelsalar. LÄS MER

 4. 4. Att vårdas i en flerbäddssal : En litteraturöversikt om patienters erfarenheter av att vårdas i en flerbäddssal

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Nieminen; Jelena Tomic; [2014]
  Nyckelord :Multiple-bed rooms; patients experience; patient interaction; dignity; privacy; Flerbäddssal; patienters erfarenheter; patient interaktion; värdighet; avskildhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårdas i en flerbäddssal med andra medpatienter kan medföra både positiva och negativa erfarenheter för patienter. När en människa intar rollen som patient hamnar hen i en situation där patientens avskildhet kan bli svår att bevara och värdigheten kan bli hotad. LÄS MER

 5. 5. Patienternas inställning till att vårdas på en flerbäddssal med patienter av det motsatta könet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Emina Omerovic; Dafina Skokovic; [2014]
  Nyckelord :flerbäddssal; medpatienter; miljön; patienter av det motsatta könet; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Det finns inte mycket forskning kring hur patienternas inställning är till att vårdas på en flerbäddssal med patienter av det motsatta könet och vad det har för betydelse i sjuksköterskans planering av var patienterna ska placeras för sin vård. Syftet med denna studie var att undersöka patienternas inställning till att vårdas på en flerbäddssal med patienter av det motsatta könet. LÄS MER