Sökning: "vården lagen"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden vården lagen.

 1. 1. Tvingad till vård för anorexia nervosa. En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sluten psykiatrisk tvångsvård för anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Westin; [2019-05-15]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; ätstörning; slutenvård; psykiatrisk tvångsvård; upplevelser; bemötande; erfarenheter; patientperspektiv; lagen om psykiatrisk tvångsvård;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att få förståelse för före detta patienters upplevelser av att vårdas mot sin vilja på allmänpsykiatrisk avdelning för anorexia nervosa. Syftet har brutits ned i två frågeställningar som handlar om hur personerna beskriver sin upplevelse av sluten psykiatrisk tvångsvård på allmänpsykiatrisk avdelning för anorexia nervosa samt vad de anser vara viktigt i vården av anorektiker som vårdas mot sin vilja. LÄS MER

 2. 2. Kommunanställda arbetsterapeuters upplevelser och erfarenheter av lagen om samverkan vid utskrivning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Rebecca Augustsson; Rebecka Mansouri; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård; hjälpmedel; klientcentrering; patientsäkerhet; delaktighet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2018 trädde en ny lag i kraft som förkortar vårdtiden i slutenvården och låter patienten rehabiliteras i sin hemmiljö. Patientnära vård och rätt resurser är en förutsättning för att detta ska fungera. LÄS MER

 3. 3. Vårdad mot sin vilja – en kvalitativ studie av patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Pauline Mileikowsky; [2018-03-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av attvårdas utan samtycke hos personer som vårdats enligt lagen om psykiatrisktvångsvård för missbruks- och beroendeproblematik eller annan psykiatriskproblematik. Fem semi-strukturerade intervjuer genomfördes med femintervjudeltagare och en tematisk analys gjordes på intervjumaterialet. LÄS MER

 4. 4. ”Är det LVM-läge så är det” : En kvalitativ studie om socialsekreterares resonemang i utredningar enligt LVM

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Elin Borg; Hanna Hugert; [2018]
  Nyckelord :bedömning; LVM; maktteori; missbruk; socialsekreterare; tvångsvård;

  Sammanfattning : Varje år tvångsvårdas flera hundra personer enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vården har bland annat kritiserats för att vara mer förvaring än behandling och utfallsstudier visar att majoriteten av de som genomgår vård enligt LVM fortsätter missbruka efter utskrivning. LÄS MER

 5. 5. Kvinnlig könsstympning : Könsstympade kvinnors upplevelse av vården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Victoria Green; Mehrnoush Khanshan; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; Kommunikation; kunskap; Kvinnlig könsstympning; Sjukvårdspersonal; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning innebär ett ingrepp av fyra olika former där kvinnans kön sys ihop och delar av det såsom klitoris och de inre samt yttre blygdläpparna skärs bort. Lagen förbjuder denna ritual som sker utifrån tradition, med eller utan flickornas samtycke. LÄS MER