Sökning: "vårdform"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade ordet vårdform.

 1. 1. När kurativ behandling inte är möjligt - en kvalitativ intervjustudie om hur patienter med obotlig övre gastrointestinal cancer upplever bästa understödjande behandling (BSC)

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Ekström; Sophia Alektoridis; [2024-01-25]
  Nyckelord :palliativ vård; best supportive care; information; kommunikation; symtomhantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler patienter idag är i behov av palliativ vård. Patienter med obotlig övre gastrointestinal (ÖGI) cancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuds i dag vårdformen bästa understödjande behandling (BSC). BSC är en palliativ behandling utan livsförlängande åtgärder och som även ges på symtombasis. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av delaktighet vid palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andrea Bergfelt; Anna Juhlin Fredriksson; [2024]
  Nyckelord :Palliative care; Patient experience; Patient participation; Patient perspective and Transitional care; Palliativ vård; Patientens delaktighet; Patientens perspektiv; Patientupplevelse; Övergångsvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Palliativ vård syftar till att lindra och förebygga lidande, det är en vårdform som fokuserar på att förbättra och bibehålla människors livskvalitet i slutet av livet. Att känna igen personers behov i ett tidigt skede kan man ge vård av bättre kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i hemsjukvården

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Kasper Dahlberg; [2023-12-22]
  Nyckelord :VRI; Smittskydd och vårdhygien; Hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en infektion relaterad till en vårdåtgärd som om den är undvikbar är en vårdskada. VRI orsakar onödigt patient lidande, längre vårdtider och ökade ekonomiska kostnader för vården. Hemsjukvård är idag en vanlig vårdform och antas växa de kommande åren. LÄS MER

 4. 4. Från Novis till Expert: En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på IVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Destiny Williams; Ilhan Yussuf; [2023-04-20]
  Nyckelord :Nurse new in ICU; Novice to competent; experience; intensive care unit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internationella rapporter framhåller att det råder stor brist på sjuksköterskor inom vården ur ett globalt perspektiv, detta anses vara en fara särskilt på intensivvårdsavdelningar (IVA) där svårt sjuka patienter vårdas. Intensivvård som vårdform kräver en högre kompetens och en högre bemanning än normal vård för att inte äventyra patientsäkerheten. LÄS MER

 5. 5. Att dö före sin tid : En litteraturstudie om palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Lisa Bergman; Kristina Dimovska; [2023]
  Nyckelord :end of life care; middle age; palliative care; patients’ experiences; young adults; livets slutskede; medelåldern; palliativ vård; patientupplevelser; unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en internationellt erkänd vårdform, ett kompetensområde och ett förhållningssätt där en människa behandlas fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. I Sverige är medellivslängden 84 år för kvinnor och 81 år för män och de flesta som tar emot palliativ vård tillhör gruppen äldre. LÄS MER