Sökning: "vårdhygien"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet vårdhygien.

 1. 1. Patientens upplevelse av delaktighet i vårdavdelningens hygienarbete

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Larsson; Kasper Törnered; [2021-06-29]
  Nyckelord :patientperspektiv; vårdhygien; slutenvård; delaktighet; patienthygien;

  Sammanfattning : Background: While on a hospital ward, patients could fall victim to several consequencesrelating to a lack in personal as well as hospital related hygiene such as healthcare relatedinfections and social exclusion. According to current nursing theories, healthcare should striveto make the patient on equal footing and empower the patient to make them a part of the care. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar sjuksköterskans följsamhet till hygienrutiner - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Sjöström; Joel Tirén; [2021]
  Nyckelord :literature review; compliance; hygiene routines; healthcare professionals; healthcare hygiene.; Litteraturöversikt; följsamhet; hygienrutiner; hälso- och sjukvårdspersonal; vårdhygien.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvårdspersonal är ofta bärare av mikroorganismer vid inkorrekt handhygien och vidtagna hygienrutiner. Bristande vårdhygien hos sjukvårdspersonal gör att smittspridningen ökar och risken att drabbas av vårdrelaterade infektioner, resistenta bakterier och risk för patientlidande ökar. LÄS MER

 3. 3. Perifera venkatetrar : hur vanligt är det med komplikationer och vilka är de förekommande komplikationerna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Evelina Nisses; Johanna Frising Jangefelt; [2021]
  Nyckelord :hund; infektion; katt; komplikationer; PVK; stationärvårdsavdelning;

  Sammanfattning : Perifera venkatetrar används idag till många hundar och katter inskrivna på djursjukhus och veterinärkliniker men endast ett fåtal studier har gjorts relaterat till komplikationer vid användandet av dessa. Information saknas kring hur länge de perifera venkatetrarna används hos hund och katt, vilka komplikationer som uppstår vid användandet och varför de perifera venkatetrarna läggs om. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonals erfarenheter av infektionsprevention inom vård i hemsjukvård och på vårdboende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emelie Englund; Ida-Maria Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Care hygiene; healthcare-related infection; home health care; infection prevention; nursing; self-care; Egenvård; infektionsprevention; omvårdnad; vårdhygien; vård i hemmiljö; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intresset för vård utanför sjukhusen har ökat till följd av den demografiska utvecklingen i världen med en ökande andel äldre och fler individer som är i behov av regelbunden vård. Samtidigt växer problemen med vårdrelaterade infektioner vilket medför nya infektionspreventiva utmaningar för vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Följsamhet till handhygienrutiner på ett hästsjukhus i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elenora Bader; Fanny Kågström; [2020]
  Nyckelord :följsamhet; genomsläpplighet; handdesinfektion; desinfektion; handhygien; handskar; häst; smittskydd; vårdhygien;

  Sammanfattning : Hästsjukvården har under årens gång börjat efterlikna sjukvården på humansidan, och i och med det har kraven på god vårdhygien blivit mer strikta. Ökande patientflöden och större patientantal på en begränsad yta leder till en ökad risk för smittspridning och en god handhygien är essentiell för att förhindra att smittsamma agens överförs mellan patienter. LÄS MER