Sökning: "vårdkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet vårdkultur.

 1. 1. Perioperativa sjuksköterskors erfarenheter av etiska problem inom perioperativ vård : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Katarina Henriksson; Therese Enberg; [2022]
  Nyckelord :Etiska problem; Perioperativ sjuksköterska; perioperativ omvårdnad; litteraturstudie; erfarenhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom den perioperativa vården sker dagligen flera möten mellan perioperativa sjuksköterskor, kollegor och patienter som kunde medföra etiska problem. Perioperativa sjuksköterskor påverkas av vårdkultur, egna värderingar och operationsteamets kompetens vilket i sin tur kan påverka patientens säkerhet. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskors uppfattningar av professionens vårdkultur och dess utveckling.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anton Johansson; Markus Elg; [2022]
  Nyckelord :Ambulanssjukvård; ambulanssjuksköterska; fenomenografi; personcentrerad vård; vårdkultur.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ambulansspecifika professionens vårdkultur tycks vara präglad av det historiska arvet från tiden som beredskapsorganisation. Detta arv kan i ambulanssjukvården få konsekvenser i form av rollkonflikter, där personalens förväntningar om att hantera uteslutande svårt sjuka och skadade patienter inte infrias, vilket resulterar i negativ påverkan på empati, minskat engagemang och cynism. LÄS MER

 3. 3. Vårdmiljöns betydelse för patientens hälsa och välbefinnande : Allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karin Andersson; Katarina Schildt Svensk; [2022]
  Nyckelord :Art; care culture; daylight; music; nature; single rooms; Dagsljus; konst; musik; natur; singelrum; vårdkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdmiljön kan beskrivas som det fysiska rummet, atmosfären och genom vårdkulturen som råder på vårdavdelningen. Problem: Vid vistelse på sjukhus kan känslor av förlorad kontroll och autonomi uppstå vid en omkullkastat tillvaro. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenhet av framprovocerade tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Michelle Osein; Sebastian Ingvarsson; [2022]
  Nyckelord :coercive measures; coercive care; provocation; psychiatric care; omvårdnad; psykiatrisk vård; tvångsvård; tvångsåtgärder; sjuksköterskans erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tvångsåtgärder är en omdiskuterad intervention och leder till att patientens autonomi åsidosätts. Personal kan medvetet eller omedvetet framprovocera situationer som kan leda till tvångsåtgärder. LÄS MER

 5. 5. Säker vård - Sjuksköterskans utmaning i ett mångkulturellt samhälle? : Ett arbete om kulturell kompetens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elisabet Bergström; Elin Sejnehed; [2022]
  Nyckelord :Kulturell kompetens; Patientsäkerhet; Säker vård; Teamsamverkan; Kulturkongruens; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett mångkulturellt samhälle ställer krav på en väl fungerande hälso- och sjukvård. Kulturell kompetens ger sjuksköterskan verktyg att lyhört möta varje patient. LÄS MER