Sökning: "vårdkvalité"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet vårdkvalité.

 1. 1. Betydelsen av delaktighet i vården - Patientens upplevelse : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Nilsson; Janaína Braga De Paula; [2019]
  Nyckelord :Experience; participation; patient; patient-centered care; quality of healthcare; Delaktighet; patient; personcentrerad vård; upplevelse; vårdkvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet innebär en aktiv medverkan. I vården är delaktighet ömsesidig och beroende av både vårdpersonal och patient med anhöriga. Sjuksköterskans kärnkompetenser består bland annat av personcentrerad vård, vilken utgår från patientens behov. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagning - En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnea Karlsson; Emilia Engström Jansson; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; Erfarenheter; Hot; Sjuksköterska; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är ett fenomen som ökar årligen. Förekomsten av hot och våld är störst vid triagen. Då sjuksköterskor tar emot patienter vid triagering så är det den yrkesgrupp på akutmottagningar som löper störst risk att utsättas för hot och våld. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda strokedrabbade patienter. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Steffi Sucio; Linda Ceberla; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; strokevård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som sjuksköterska vårda strokedrabbade patienter kan upplevastidskrävande och känslosamt. Sjuksköterskornas upplevelse påverkas olika beroende vilka arbetsuppgifter sjuksköterskan ställs inför, t.ex. med känslor som stress vid brist på tid, känsla av otillräcklighet och osäkerhet vid minskad utbildningsmöjligheter. LÄS MER

 4. 4. När olika kulturer möts i omvårdnaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexandra Jörnstrandh; [2018]
  Nyckelord :kultur; kulturell kompetens; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är idag ett mångkulturellt land, detta innebär att sjuk-sköterskor i Sverige kommer träffa patienter med en annan kultur. Med en ökad invandring bör sjuksköterskan skaffa sig kunskap, expertis och färdighet om kul-turell kompetent vård. Förståelse för kulturell mångfald är kärnan till en patientsäker vård. LÄS MER

 5. 5. Överrapportering bedside inom akutsjukvård : en litteraturöversikt ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanna Rander; [2018]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; Sjuksköterskeperspektiv; Patientperspektiv; Fördelar; Hinder;

  Sammanfattning : Kommunikation och informationsöverföring sker på många plan inom hälso- och sjukvården och sjuksköterskor står för en stor del av den kommunikation som sker runt patientens vård. Välfungerande kommunikation mellan såväl personal som mellan patient och personal är av vikt för en säker vård. LÄS MER