Sökning: "vårdmiljöns betydelse psykiatri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vårdmiljöns betydelse psykiatri.

  1. 1. Vård på fel avdelning, sjuksköterskors erfarenheter av att patienter vårdas på en avdelning som inte är specialiserad på patientens specifika psykiatriska sjukdomstillstånd.

    Magister-uppsats,

    Författare :Tore Isaksson; Björn Malmgren; [2011-04-13]
    Nyckelord :omvårdnad; patient; psykiatri; erfarenhet; psykisk sjukdom; specialistsjukvård; avdelning; kompetens; trygghet; kontinuitet; vårdmiljö;

    Sammanfattning : SammanfattningInledning: Effektiviseringen av hälso och sjukvården har under de senaste decennierna resulterat i en drastisk minskning av antalet vårdplatser. En effekt av reduceringen är att patienter placeras på avdelningar som inte är specialiserade mot patientens specifika sjukdomstillstånd. LÄS MER