Sökning: "vårdnaD OCH UMGÄNGE"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden vårdnaD OCH UMGÄNGE.

 1. 1. Barnrättsperspektiv i vårdnadsmål vid risk för separationsvåld eller så kallat ”eftervåld” : En studie om rättens avvägning mellan skydd för barn och barns rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lynette Chavez Lupe; Stina Falk; [2022]
  Nyckelord :Separation violence; post-separation violence; exposed to violence; exposed violence; post divorce; children in domestic violence; post divorce parenting; child rights perspective; custody cases; custody disputes; best interest of the child; the child s claim; intimate partner violence; IPV; child affected; family conflict; family dispute; court of appeal; witnessing violence; victim of violence; family violence; child rights; children s rights; custody battle; post separation; post-separation dispute; domestic violence; domestic violence after separation; false allegations; false allegations in custody battle; parental alienation; family violence; separation assault involving children; Separationsvåld; eftervåld; barnrättsperspektiv; vårdnadsmål; vårdnadstvister; barnets bästa; barnets utsaga; barnperspektiv; våld i nära relationer; vårdnadsmål; socionom; socialt arbete; familjerätt; barnrätt; diskursanalys; kvantitativ innehållsanalys; separation; familjekonflikt; barnets vilja; umgängessabotage; föräldraalienation; samarbetssvårigheter; vårdnadskonflikt; barnets påverkan; barnkonventionen; föräldrabalken; risk för eftervåld; risk för seprationsvåld; hovrättsdomar; bevittna våld; våldsutövare; använda barn som redskap; använda barn som verktyg; falska uppgifter; falska uppgifter om våld; uppgifter om våld; falska anklagelser vårdnadstvister; falska anklagelser; föräldraalienation; våld i hemmet; våld i nära relationer; umgängesrätt; gemensam vårdnad; vårdnad; boende; umgänge; våldsutsatt; hovrätten; föräldrarätt;

  Sammanfattning : It's a misconception that those who leave a violent relationship are safer than those who stay. For those who have children with their perpetrator there is an increased risk for post-separation violence (Fleury, Sullivan & Bybee, 2000). LÄS MER

 2. 2. Talerätt för barn. En komparation mellan vårdnadsmål, LUV-mål och brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Madelene Bachstätter; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; LVU; Lag om särskild företrädare för barn; talerätt; barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Children, just like adults, are legal entities according to Swedish law and legislation. This implies they have both rights and obligations to face, which in addition means they also have party capacity. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om barns delaktighet i socialtjänstens utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Caroline Björk; [2022]
  Nyckelord :Child participation; The child´s best interest; Family law; Custody investigations; Barnets delaktighet; Barnets bästa; Familjerätt; Vårdnadsutredningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur barnets åsikter kommer till uttryck i familjerättens utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge och på vilket sätt barnet görs delaktigt. Studiens empiri bestod av tolv vårdnadsutredningar som ingick som aktbilagor från domstolsbeslut från en större tingsrätt under mitten av 2020. LÄS MER

 4. 4. Inkorporering av barnkonventionen : En kvalitativ studie om vilken inverkan inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag haft på domstolens bedömning i ärenden avseende vårdnad, boende och umgänge

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Sara Lönnström; Louise Söder; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan de obligatoriska informations- och medlingssamtalen i vårdnadsmål i Sverige respektive Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Dahl; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; obligatoriska informationssamtal; obligatorisk medling; mål om vårdnad; boende och umgänge; komparativ undersökning; Sverige; Norge; samförståndslösning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Both Swedish and Norwegian legislation is characterized by an effort to get parents to reach consensual agreement, in matters of custody, residence and contact. This strive is based on the fact that a consensual solution between the parents, to a greater extent than a court decision, is assumed to be in the best interest of the child. LÄS MER