Sökning: "vårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet vårdnad.

 1. 1. Om konfliktlösning vid vårdnadstvister, särskilt om fokuset på att nå en samförståndslösning till varje pris

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emmy Rylander; [2023-03-08]
  Nyckelord :Vårdnad; Vårdnadstvist; Familjerätten; Medling; Socialtjänsten; Konflikt och försoning; Samförståndslösning; Familjerätt; Samarbetssamtal; Kompromiss; Skilsmässa;

  Sammanfattning : Oaktat konfliktnivån mellan föräldrar som genomgår en separation måste frågor som rör vårdnaden om barn lösas. Den familjerättsliga regleringen präglas av tanken att barn mår bäst av att föräldrarnas konflikt inte blir föremål för en domstolsprocess. LÄS MER

 2. 2. Alternativ tvistlösning i vårdnadsmål : Hur barnets bästa tillgodoses i valet av tvistlösningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Bystedt; [2023]
  Nyckelord :processrätt; tvistemål; tvistlösning; medling; barnets bästa; samförståndslösning; vårdnad;

  Sammanfattning : I den svenska processrätten finns centrala regler som stadgar att domstolar ska verka för att de tvistande parterna, i de fall det är lämpligt, uppnår en samförståndslösning. För att en domstol ska avgöra om det är lämpligt att förordna ett alternativt tvistlösningsförfarande, behöver de under förberedelsen av målet undersöka om det är lämpligt i det specifika fallet att förordna en annan tvistlösningsmetod än en klassisk rättegång. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas utgången av en vårdnadstvist när det föreligger samarbetssvårigheter på grund av våld i nära relation? : En studie om domstolens rättstillämpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Aitman; [2023]
  Nyckelord :juridik; våld i nära relation; vårdnad; vårdnadstvist;

  Sammanfattning : Mer än 30 procent av alla familjer i Sverige står för vårdnadshavare som separerat och därmed inte längre utgör en kärnfamilj. År 2021 avgjordes 6066 tvistemål rörande vårdnad av barn (inklusive mål rörande boende och umgänge), vilket visar på att vårdnadshavarna i många fall inte kan lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge på egen hand utan behöver tvista om det i domstol. LÄS MER

 4. 4. Diskurser om våld efter separation : En analys av svenska socialtjänstens policydokument för hantering av och kunskap om våld i nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Hansson; Ylva Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Discourse analysis; Post-separation abuse; Post-separation violence; Policy; Social work; Diskursanalys; Eftervåld; Policy; Socialt arbete; Våld efter separation;

  Sammanfattning : Since 2017, new significant political investments have been made within the Swedish government to eliminate intimate partner violence and violence against women, on a national level. Despite these efforts, studies have shown that violence in some cases is being made invisible, and even administrated by the legal system and social services. LÄS MER

 5. 5. Barnets bästa i vårdnadstvister : - Förordnande om ensam vårdnad då båda föräldrarna kan anses lämpliga

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ida Wängdahl; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER