Sökning: "vårdnadshavare"

Visar resultat 1 - 5 av 1385 uppsatser innehållade ordet vårdnadshavare.

 1. 1. BETYDELSEN AV SKRIDSKOÅKNING I VERKSAMHETEN FUNKI FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSVARIATION

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elina Thorslund; [2022-02-02]
  Nyckelord :Fysioterapi; skridskoåkning; barn; funktionsvariation; fysisk aktivitet; intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska aktivitetsnivån för barn och ungdomar med funktionsvariation är i Sverige ungefär 50 % lägre än Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. Det finns således ett behov att utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsvariation. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av sociala insatser och stöd för HBTQI+-ungdomar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nova Hurtig Allik; [2022]
  Nyckelord :Availability; LGBTQI youth; quality; social interventions; social support; HBTQI ungdomar; kvalitet; sociala insatser; socialt stöd; tillgänglighet;

  Sammanfattning : HBTQI+-ungdomar är en särskilt utsatt grupp eftersom risken för dem att erfara psykisk ohälsa är utökad. HBTQI+ ungdomar erfar fortfarande osynliggörande, öppen diskriminering, hot om våld och våld på grund av deras HBTQI+-tillhörighet. LÄS MER

 3. 3. Det sociala lärandet i fritidshemmet - ett lärande för livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Bäcklin; Frida Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Social learning; after-school center; interplay; social; Socialt lärande; fritidshem; samspel; socialt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur lärare i fritidshemmet beskriver det arbete som sker med det sociala lärandet i fritidshemmet och vad lärarna ser som viktiga faktorer inom detta. Frågeställningarna som har använts i studien är: ·Vilka faktorer anser lärare i fritidshemmet är viktiga i arbetet med det sociala lärandet? · Hur beskriver lärare i fritidshemmet arbetet med det sociala lärandet i den dagliga verksamheten? Studien baseras på kvalitativ datainsamling genom semistrukturerade intervjuer där sex respondenter har medverkat och tidigare forskning använts som underlag för vår studie. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans för barnets bästa : En kvalitativ studie kring förskollärarens syn på samverkan med vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Pettersson; Beatrice Stevelind; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; samverkansteori; tematisk analys; målinriktade handlingar; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavaren är en oundviklig aspekt inom förskolan. Syftet med vår studie är att undersöka och få djupare kunskap om förskollärares perspektiv på samverkan med vårdnadshavare inom ramen för förskolan. LÄS MER

 5. 5. Studie- och yrkesvägledares arbetes arbete med barn och unga inom särskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Caroline Veizaga; [2022]
  Nyckelord :Upper Secondary special school; Primary alt. Compulsory special school; Study and career counselor; Inclusion; Social justice; Empowerment; Gymnasiesärskolan; Grundsärskolan; Studie- och yrkesvägledare; Inkludering; Social rättvisa;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att lära mer om studie- och yrkesvägledares arbete i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Frågorna som ställs handlar om deras arbete med eleverna och deras föräldrar, eller andra vårdnadshavare, samt andra relaterade ämnen. LÄS MER