Sökning: "vårdnadstvister"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet vårdnadstvister.

 1. 1. STORMIGA RELATIONER OCH PÅSTÅDDA RÄDSLOR En kvalitativ studie om konstruktioner av kvinnan i vårdnadstvister där mannen utsätter kvinnan för våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Hillén; Johanna Turner; [2020-02-27]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; vårdnadstvist; konstruktioner av kvinnor; tingsrättsdomar;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine constructions of women in court orders concerning child custody where there has been information about domestic violence. With a discourse analysis of court orders from courts in Sweden we identified discourses. We wanted to examine what constructions of women are enabled by the identified discourses. LÄS MER

 2. 2. ”DET ÄR SÅ VIKTIGT ÄNDÅ ATT VI FÅR DERAS PERSPEKTIV” Om familjerättssekreterares strategier för att göra barn delaktiga i vårdnadsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Larsson; Elin Ebbesson; [2020-01-21]
  Nyckelord :barn; familjerätt; socialsekreterare; human-rights; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka familjerättssekreterares tolkningar och strategier för att uppnå delaktighetskravet för barn i samband med vårdnadstvister. Därtill också undersöka hur uppfattningen av barnet från professionellas sida kan påverka hur familjerättssekreterarna möjliggör barns delaktighet samt vilka svårigheter som kan uppstå i delaktigheten. LÄS MER

 3. 3. Våldet ej styrkt - En kritisk diskursanalys om vad domstolen tar i beaktande vid vårdnadstvister där det finns uppgifter om våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Eriksson; Jasmine Helgemo; [2020]
  Nyckelord :Child custody dispute; sole custody; joint custody; domestic violence; normative parenthood.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Based on a social constructivist perspective and a critical discourse analysis, the aim of this study was to explore what the court takes into account when deciding on individual or joint custody. The method that was used for this study was a qualitative analysis of court documents. LÄS MER

 4. 4. Rättsliga förutsättningar för ensam vårdnad av barn : en historisk utveckling

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rebecca Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Ensam vårdnad; vårdnadstvister; historisk utvecklingen;

  Sammanfattning : Sedan början av 1900-talet har barnets rätt varit i fokus. Rätten till båda vårdnadshavarna har successivt stärkts och 1998 genomfördes en vårdnadsreform där gemensam vårdnad presumerades vara för barnets bästa. Den rättstradition som växte fram åren efter detta medförde en ökning av barn som stod under gemensam vårdnad. LÄS MER

 5. 5. BARNETS BÄSTA : Rättsliga bedömningar i vårdnadstvister där våld förekommit i familjen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olivia Jonsson; Lina Boman; [2020]
  Nyckelord :Barnets bästa; våld; vårdnadstvist; våld i nära relation; domar; vårdnad; umgänge;

  Sammanfattning : I den här studien granskas tingsrättsbedömningar med fokus på hur rätten resonerar kring begreppet barnets bästa och vilka skäl som anges i beslut som rör vårdnad, barnets boendesituation och utformning av umgänge med en förälder som tidigare använt våld. Studien riktar främst in sig på vilken betydelse våldet får i vårdnadstvisten. LÄS MER