Sökning: "vårdorganisationens struktur"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden vårdorganisationens struktur.

 1. 1. Postpartumsamtal som intervention efter förlossning - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Arvidsson; Liisa Borg; [2011-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumsamtal har minskat avsevärt visar studier genomförda i Sverige, trotsatt majoriteten av kvinnor önskar att samtala med den barnmorska som varit närvarande vidförlossningen. Ett viktigt mål för förlossningsvården är en positiv förlossningsupplevelse. LÄS MER

 2. 2. Vårdorganisationens struktur : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Anna Olsson; Anna Åkerman; [2006]
  Nyckelord :Vårdorganisation; Sjuksköterska; Kliniskt arbete;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvårdens organisation präglas i de flesta länder av en hierarkisk organisationsstruktur där klara skiljelinjer finns mellan över- och underordnade nivåer för att legitimera och underlätta beslutsfattande, ordergivning och kontroll. Syftet med studien var att beskriva den hierarkiska vårdorganisationens effekter på sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom sluten vård. LÄS MER

 3. 3. Empowerment inom den familjefokuserade omvårdnaden i palliativ vård.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Christina Berg; Katarina Ekström; [2005-11-01]
  Nyckelord :palliative care; family; relative; empowerment; partnership;

  Sammanfattning : I WHO: s definition av palliativ vård är det övergripande målet bästa möjliga livskvalitet förpatienten och dennes familj. Den palliativa vården skall stödja närstående under patientenssjukdomstid och efter dödsfallet. LÄS MER