Sökning: "vårdpedagogik och handledning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vårdpedagogik och handledning.

  1. 1. Kompetensutveckling under arbetsplatsförlagd utbildning inom sluten somatisk vård för omvårdnadsstuderande på vuxenutbildning.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Tina Nilsson; Catharina Olausson; [2006]
    Nyckelord :kompetensutveckling; APU; APL; lärande; omvårdnad; vårdpedagogik; vuxenstuderande; handledning; undersköterska; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Adult education; permanent education; Vuxenutbildning; livslångt lärande; Social Sciences;

    Sammanfattning : Kompetensutveckling under arbetsplatsförlagd utbildning inom sluten somatisk vård för omvårdnadsstuderande på vuxenutbildning. Sammanfattning: Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) har en central plats på omvårdnadsutbildning för vuxenstuderande. Det är därför av vikt att APU:n gynnar de studerandes möjligheter till kompetensutveckling. LÄS MER