Sökning: "vårdpersonal hiv bemötande"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden vårdpersonal hiv bemötande.

 1. 1. Upplevelser av vårdpersonalens bemötande gentemot patienter som lever med HIV, HBV eller HCV : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Ekman; Nicole Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Blodsmitta; HIV; Hepatit B; Hepatit C; Bemötande; patienters upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Blodsmittor som Humant immunbristvirus [HIV], Hepatit B-virus [HBV] och Hepatit C-virus [HCV] förekommer i många delar av världen. Det finns mycket fördomar om patienter som lever med blodsmitta och patienterna kan uppleva stigmatisering och diskriminering från samhället vilket kan leda till psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Hur patienter med blodburen smitta upplever bemötandet inom vården : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Maja Kvick; Malin Kvick; [2021]
  Nyckelord :Bloodborne pathogens; hepatitis; HIV; experience; treatment; Bemötande; blodburen smitta; hepatit; hiv; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodburen smitta sprids genom blod, blodtillblandade kroppsvätskor eller via blodprodukter. De mest framträdande blodburna smittorna är hiv, hepatit B och C och dessa klassas som allmänfarliga sjukdomar. Miljontals människor lever med hiv, hepatit B och C världen över. LÄS MER

 3. 3. Att vara HIV positiv : En litteraturstudie om bemötande i vården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Julia Holmbäck; Emelie Sörqvist; [2020]
  Nyckelord :Discrimination; experience; healthcare; HIV; stigmatization; Bemötande; diskriminering; HIV; hälso-och sjukvård; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stigmatisering och diskriminering av personer med HIV kan i mötetmed vården manifestera sig i minskad compliance, ett sämre mående och ettbristande förtroende för vården. HIV-positiva personer utsätts för stigma till följd avsin diagnos i mötet med vården utifrån personalens bristande kunskaper ochförlegade idéer kring personer med HIV. LÄS MER

 4. 4. En litteraturöversikt om hiv patienters erfarenheter av somatisk vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sara Eriksson; [2020]
  Nyckelord :care; experience; HIV; literature review; patient; hiv; litteraturöversikt; patient; upplevelser; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hiv är en virussjukdom som progresseras väldigt snabbt om den inte behandlas. Sjukdomen smittar i första hand via sexuella kontakter, gemensam delning av nålar och via blod. Sjukdomen kan medföra ett psykiskt och ett fysiskt lidande och därför är det av vikt att de får stöd och empati från sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Att beskriva HIV/AIDS-patienters upplevelser av stigmatisering i sjukvården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Löfqvist; Evelina Qvarnström; [2020]
  Nyckelord :AIDS; experience; healthcare; HIV; stigma; AIDS; HIV; sjukvård; stigmatisering; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är ett retrovirus som angriper och bryter ner immunförsvaret. Viruset kan överföras mellan människor via oskyddat sex, blodtransfusion, transplantation eller om man delar kanyl. LÄS MER