Sökning: "vårdpersonal"

Visar resultat 11 - 15 av 1413 uppsatser innehållade ordet vårdpersonal.

 1. 11. Existentiella erfarenheter hos patienter med cancer i ett palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Natalie Lundberg; Emma Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Experiences; existential; literature review; palliative; patient; Erfarenheter; existentiell; litteraturöversikt; palliativ; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: De flesta som befinner sig i livets slutskede upplever ett hot mot sin egen existens och i samband med det uppkommer existentiella funderingar. Den palliativa vården syftar till att lindra lidandet i samband med de existentiella tankarna. LÄS MER

 2. 12. Upplevelser av isolering hos patienter koloniserade med multiresistenta bakterier inom slutenvården : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Amanda Perdal; [2020]
  Nyckelord :multiresistenta bakterier; patient isolering; upplevelse; omvårdnad; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Multiresistenta bakterier är bakterier som utvecklat motståndsmekanismer mot läkemedel. Risken för att koloniseras av dessa bakterier är ett problem som ökar globalt, följaktligen växer antalet patienter som vårdas isolerade. LÄS MER

 3. 13. Barriärer hos vårdpersonal mot att göra orosanmälan vid misstanke om att barn far illa : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Tanja Rönnlund; Emma Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; Barnmisshandel; Barriärer; Orosanmälan; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Barnmisshandel är ett samhällsproblem i Sverige men även globalt.  Trots att det i flera länder är lagstadgat att vårdpersonal ska anmäla misstanke om att ett barn far illa finns det ett stort mörkertal som aldrig anmäls inom vården. LÄS MER

 4. 14. Kvinnors upplevelser av att leva med genmutation BRCA 1 och/eller BRCA 2 som ger ökad risk för bröst- och ovarialcancer

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emelie Karlsson; Mitereme Saljii; [2020]
  Nyckelord :BRCA1; BRCA2; Genetik; Kvinnor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor som är bärare av BRCA 1 och/eller BRCA 2 löper en stor risk att drabbas av bröst- och ovarialcancer under sina unga år. Genmutationen är ingen sjukdom som syns med blotta ögat, trots det lämnar den de drabbade kvinnorna i situationer som är svåra att hantera själv. LÄS MER

 5. 15. Hur kommunikationen påverkas av språkbarriärer hos patienter inom slutenvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madeleine Norberg; Stella Söderbäck; [2020]
  Nyckelord :communication; cultural diversity; language barriers; literature review; Personcentred care; kommunikation; kulturell mångfald; litteraturöversikt; personcentrerad vård språkbarriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med ökad globalisering och kulturell mångfald i slutenvården riskerar patientsäkerheten att hotas till följd av den bristande kommunikations- och informationsöverföringen. Detta kan leda till utmaningar i vårdprocessen som påverkar den personcentrerade vården på grund av språkbarriärer. LÄS MER