Sökning: "vårdplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet vårdplanering.

 1. 1. Betydande delaktighet : En litteraturöversikt av anhörigas erferanheter vid vårdplaneringssamtal

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Buskas; Nathalie Andersson Granfors; [2023]
  Nyckelord :Care plan meeting; general literature review; nursing home; participation; relatives experience; Allmän litteraturöversikt; anhörigas erfarenheter; delaktighet; vårdboende; vårdplaneringssamtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet erfars av de äldre när de har en stöttande anhörig vid sin sida, och en god relation till sjuksköterskor finns. Sjuksköterskor erfar delaktighet som en balansgång mellan att vara rak och ärlig och att vara sensibel, men de ser det som ett kall att lära känna de äldres livshistoria och öka deras delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Om alla gör det de ska, då fungerar det bra : En intervjustudie med distriktssköterskor om informationsöverföring vid utskrivnig av vuxen patient från slutenvård till kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Annika Pöls; Andrea Tafferner; [2023]
  Nyckelord :District nurse nurse; discharge planning; care planning; municipal healthcare; Distriktssköterska sjuksköterska; utskrivningsplanering; vårdplanering; kommunal hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsöverföring från slutenvården är viktigt för att kunna säkerställa patientsäkerheten i kommunal hälso- och sjukvård. Det används olika journalsystem i regionen och i kommunerna och därför är det av stor vikt att informationsöverföringen dem emellan fungerar optimalt för att distriktssköterskan ska få fullständig rapport om patienten när denne skrivs ut från slutenvården. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas upplevelser av avancerad vårdplanering för personer med demenssjukdom med fokus på vård i livets slutskede : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annie Löfquist; Katarina Leifsdotter Glavonjic; [2023]
  Nyckelord :Advanced care plan; Dementia; Experience; Family; Patient care planning; Avancerad vårdplanering; Demenssjukdom; Upplevelser; Familj; Vårdplan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tredje sekund insjuknar en person i demenssjukdom i världen. Demenssjukdom är en progressiv sjukdom som medför förlust av den mentala kapaciteten och individen får svårare att vara delaktig i beslut. Att vara anhörig till en person med demenssjukdom är utmanande då ens närstående sakta försvinner. LÄS MER

 4. 4. Interventioner avseende frekventa användare vid akutmottagningar. : En kvantitativ litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Pierre Magnusson; [2023]
  Nyckelord :Akutmottagning; Delaktighet; Etiska kravet; Frekventa användare; Intervention; Kvantitativ ansats; Litteraturöversikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Frekventa användare av akutmottagningar (FUED) står för ett oproportionerligt antal akutmottagningsbesök. Upp till 25% av besöken vid en akutmottagning kan beräknas komma från populationen FUED. Det rör sig om en utsatt grupp av människor, som är i behov av stödinsatser. LÄS MER

 5. 5. NÄR LIVET EBBAR UT : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda i livets slutskede inom en somatisk vårdmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Olofsson Marminge; Karin Halldin; [2023]
  Nyckelord :allmän litteraturöversikt; erfarenheter; livets slutskede; sjuksköterskor; somatisk vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i livets slutskede syftar till att lindra lidande och främja väl­befin­nande för den unika patienten och dess närstående. Sjuksköterskor bör vårda caritativt och personcentrerat gentemot patienten, samt stödja närstående under och efter dödsfallet. LÄS MER