Sökning: "vårdprocess psykiatri"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden vårdprocess psykiatri.

 1. 1. Som en röd tråd Sjuksköterskans perspektiv på dokumentation av omvårdnad inom psykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Gustaf Ahlqvist; Christina Vesik; [2015-06-30]
  Nyckelord :Sjuksköterska; dokumentation; omvårdnadsdokumentation; psykiatri; psykiatrisk omvårdnad; sluten psykiatrisk heldygnsvård; vårdprocess;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnadsdokumentationen ligger till grund för många beslut som fattas inom hälso- och sjukvården gällande patientens vård och behandling. Kvalitén på sjuksköterskors dokumentation är ett uppmärksammat problem. För att höja kvalitén behöver sjuksköterskors syn på dokumentation och dess innehåll kartläggas. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenhet av tvångsåtgärder : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jim Nordin; Magnus Eriksson; [2012]
  Nyckelord :litteraturstudie; omvårdnad; patienters erfarenheter; psykiatri; tvångsåtgärder;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: För att vårdas inom sluten tvångsvård ska en allvarlig psykisk störning föreligga. Tvångsåtgärder fick endast ske när det förelåg risk för att patienter skadar sig själv eller andra och då skonsamt och med hänsyn till patienten. LÄS MER

 3. 3. Läkande rum : - ett examensarbete om arkitektur, psykiatri och läkande miljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Marie-Louise Kallstenius; [2011]
  Nyckelord :Hjärnkoll; läkande rum; arkitektur; psykiatri; läkande miljöer; brukare; anhöriga; personal; Louis Kahn; Rehab Basel; Herzog de Meuron; evidence-based design; toolkit; vårdbyggnader; anstaltsvård; psykiatrireformen; empowerment; terapiträdgård; mentalsjukhus; institution; öppenvård; mellanvård; slutenvård; folkhälsoarbete; sektoriseringen; rekreation; orienterbarhet; integritet; sekretess; inlevelseförmåga; värdighet; visioner; limträ; massivträ; sedumtak; infotek; designelement; kontroll; överblickbarhet; icke-institutionslikt; naturmaterial; specificitet; flexibilitet; generalitet; forskning; kunskap; medicin; stigmatisering; centralisering; restorativa miljöer; miljöpsykologi; enpatientrum; tyst kunskap; intuition; stress; designprocessen; terapeutiska vårdmiljöer; samtalsrum; behandlingsformer; goda rum; god hälsa; KASAM; sinnlig stimulans; landskapsarkitektur; socialisering; logistik; mänskliga behov; utemiljöer; återhämtning; kontinuitet; igenkännbarhet; trygghet; värdighet; lokalbehov; tvärvetenskap; teamarbete; inflytande; inkännande; respekt; samverkan; detaljer; friskvård; spa; konst; inredning; friskhus; brukarrepresentant; NSPH; Föreningen Balans; helhetssyn; coaching; Uppsala Ångestsyndrom sällskap; samhällsfunktioner; rumsorganisation; sammanhang; byggprocessen; lågstimulimiljöer; psykos; depression; tydlighet; säkerhetslösningar; taktilitet; sinnlighet; naturmaterial; utsikt; färgsättning; material; dagsljus; ljudisolering; patientsäkerhet; personalsäkerhet; ergonomi; patientaggressioner; avskildhet; socialisering; personligt revir; lokalisering; estetik; upplevelse; kontext; rumsligheter; aktiviteter; attityder; hållbarhet; möten; vårdprocess; layout; planlösning; Loudden; Norra Djurgårdsstaden; visionär psykiatri; det psykiatriska mötet; innovativt program; köksträdgård; mötesplatser; patienthotell; allhus; mottagningshus; högspecialiserad vård; aula; konsertsal; kontor; konferens; undervisning; gestaltningsprogram; psykiatriforskning;

  Sammanfattning : Projektets syfte är att försöka utröna hur en visionär psykiatri skulle kunna se ut i framtiden. Jag frågade mig om man som arkitekt kan komma med en vision som är en lösning på psykiatrins problem. LÄS MER