Sökning: "vårdrelaterade infektioner"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade orden vårdrelaterade infektioner.

 1. 1. Strukturerad intraoperativ kommunikation och dess betydelse för patientsäkerheten

  Magister-uppsats,

  Författare :Christoffer Samuelsson; Stefan Elings; [2020-08-06]
  Nyckelord :kommunikation; operationssal; patientsäkerhet; team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 100 000 människor drabbas årligen I Sverige av olika vårdrelaterade skador. En stor del av dessa skador sker i samband med kirurgi. De vårdskador som sker på operationssalen kan många gånger härledas till brister i kommunikation inom operationsteamet. LÄS MER

 2. 2. Ventilationssystemets påverkan på operationspersonalens arbetssätt i förhållande till infektionsprevention

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Karlsson; Ulrika Larsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Operating rooms; operating theatre; foot traffic; surgical wound; infection; surgical wound prevention control; risk factors; Environment; controlled; ventilation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador är ett stort problem inom vården där postoperativa infektioner står för34 procent av alla vårdrelaterade infektionen inom den kirurgiska vården. Dessa skador förautomatiskt med sig förlängda vårdtider, höga kostnader och ett stort lidande för patienten. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av basala hygienrutiner i primärvården : - en empirisk studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Britt-Louice Vince; Linda Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Primary care; compliance; hygiene routines; district nurses and health- related infection; Primärvård; följsamhet; basala hygienrutiner; distriktssköterska och vårdrelaterad infektion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Basal hygien och vård (SOSFS 2015:10) rekommenderas hur basala hygienrutiner bör efterföljas i hälso- och sjukvården. Brister i hygienrutinerna kan leda till smittspridning med vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens som följd. LÄS MER

 4. 4. Vilka omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan tillämpa för att minimera postoperativa sårinfektioner : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Isabella Georgsson; Emelie Sjölund Fuchs; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Trots att rutiner på förebyggande åtgärder finns så är vårdrelaterade postoperativa sårinfektioner ett stort problem inom sjukvården. Det bidrar med förlängd vårdtid, ökade sjukvårdskostnader samt ett lidande för patienten. LÄS MER

 5. 5. Betydande faktorer i sjuksköterskans arbete mot vårdrelaterade infektioner inom slutenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Bååt; Lisa Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Vårdrelaterade infektioner; sjuksköterska; slutenvård;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste typen av vårdskada och står för 34 % av alla vårdskador i Sverige. Detta leder till lidande för patienter och onödiga kostnader för sjukvården. Sjuksköterskans förebyggande arbete är därför viktigt för att uppnå en patientsäker vård. LÄS MER