Sökning: "vårdrelation"

Visar resultat 1 - 5 av 576 uppsatser innehållade ordet vårdrelation.

 1. 1. Patienters upplevelser av sjuksköterskors kommunikation i omvårdnadshandlingar- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Anna Jansson; Jenny Appelberg; [2020]
  Nyckelord :kommunikation; omvårdnadshandling; patient; personcentrerad vård; sjuksköterska; upplevelse; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Kommunikationen mellan sjuksköterskorna och patienterna spelar en avgörande roll för att patienterna ska kunna förstå samt uppleva delaktighet kring sin vård. Som legitimerad sjuksköterska finns ett ansvar att kommunikation sker på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt gentemot patienterna för bästa möjliga vård. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer : En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jolina Green; Frida Marthinsson; [2020]
  Nyckelord :a development of coping strategies; a sense of security; an uncertain future; breast cancer; care relationship; comprehensive view; experience; health; life world; loneliness; meaning and context; nurse; women; bröstcancer; en känsla av trygghet; en oviss framtid; en utveckling av copingstrategier; ensamhet; helhetssyn; hälsa; kvinnor; livsvärld; mening och sammanhang; sjuksköterska; upplevelse; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att insjukna i bröstcancer påverkar hela individens livsvärld, vilket ställer höga krav på sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det behövs fler studier som visar hur dessa individer upplever sin situation. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. LÄS MER

 3. 3. Individers upplevelser av att leva med kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linn Hansson; Parastu Heshmati; [2020]
  Nyckelord :kronisk sjukdom; lidande; stöd; meningsfullhet; acceptans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk sjukdom är den ledande dödsorsaken bland individer världen över varav hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar är de dominerande. Att leva med kronisk sjukdom erfordrar en livslång behandling av förändrade levnadsvanor. LÄS MER

 4. 4. Hur personer med HIV upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Sörman; Nike Westerberg; [2020]
  Nyckelord :HIV; AIDS; Healthcare personnel; Professional-Patient relations; Encounter; Patient experience; HIV; AIDS; Hälso- och sjukvårdspersonal; Vårdrelation; Bemötande; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är en kronisk immunsjukdom. Idag lever cirka 40 miljoner av världens invånare med HIV. Dagens effektiva behandlingsmetoder innebär att människor med HIV kan vara helt symtomfria utan risk att föra smittan vidare. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av att leva med förmaksflimmer : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Mattsson; Michaela Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :Atrial fibrillation; Coping Skills; Quality of Life; Support; Well-being; Förmaksflimmer; Hanteringsstrategier; Livskvalitet; Stöd; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Förmaksflimmer är en av de vanligast förekommande hjärtrytmrubbningarna och är associerat med ökad sekundär sjukdom i hjärtsvikt och stroke, nedsatt livskvalitet och depression. Behandling riktas in på symtomlindring, upprätthållandet av god livskvalitet, och förebyggande av sjukdomsförsämring. LÄS MER