Sökning: "vårdspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet vårdspersonal.

 1. 1. Våldsutsatta kvinnor – Upplevelser av mötet med vårdpersonal och sjuksköterskans roll vid identifikation och bemötande av våld i nära relationer.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Roselin; Mathilda Stenberg; [2016-01-11]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnor; identifikation; bemötande; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har en betydande roll i arbetet med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, detta på grund av att det ingår i sjuksköterskeyrket att hantera situationer där våld påverkar patienters hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskor anser sig dock inte ha tillräcklig kunskap för att bemöta och identifiera dessa kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Meningsfull Psykiatrisk Diagnostik : En medicinsociologisk studie av hur vårdspersonal upplever den psykiatriska diagnostikens sociala praktik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karl Boman; [2015]
  Nyckelord :Medical Sociology; Psychiatry; Diagnostics; Medicinsk sociologi; psykiatri; diagnostik;

  Sammanfattning : I denna studie ställs frågan om den psykiatriska diagnosens sociala praktik för människor som inte har den psykiatriskt diagnostiserande specialvetenskapens utbildning genom att utforska ett perspektiv som inte uppmärksammats av forskningsfältet: vårdpersonalsperspektivet. Frågeställningen är hur människor som lekmän använder psykiatriska diagnoser och vilka faktorer som påverkar hur psykiatriska diagnoser upplevs som meningsfulla. LÄS MER

 3. 3. Sömnstörning och möjliga preventiva åtgärder vid skiftarbete inom vården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Lundblad; Marika Lindarck; [2013]
  Nyckelord :prevention; shift work; sleep disorders; prevention; skiftarbete; sömnstörning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING BakgrundAtt arbeta skift har visat sig vara en stressfaktor som påverkar både sömn och hälsa negativt och inom sjukvården kan även patientsäkerheten äventyras om personalen är utmattad på grund av sömnbrist.SyfteSyfte med denna litteraturstudie var att beskriva vilka faktorer som påverkar sömnen och kan medföra sömnstörningar, samt vilka preventiva åtgärder som kan leda till förbättrad sömn hos skiftarbetande vårdspersonal. LÄS MER

 4. 4. Preventiva åtgärder mot stress och utbrändhet : -en litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Louise Hall; Malin Wiklund; [2011]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; Förebyggande; Hälsa; Sjukvårdspersonal; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress, utmattningssyndrom och sjukskrivningar har setts öka under de senaste årtiondena inom hälso- och sjukvåden. Kraven på hälso- och sjuk-vårdspersonal var stora och sjuksköterskor såg arbetsbelastningen som den största orsaken till stress vilket hade ett negativt inflytande på arbetstillfredsställelsen. LÄS MER

 5. 5. Bemötande av patienter med psykisk ohälsa :  - patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Åsa Karlström-Sivertsson; Mari Persson; [2011]
  Nyckelord :kommunikation; litteraturöversikt; omvårdnad; psykisk ohälsa; bemötande; empowerment;

  Sammanfattning : Bakgrund:Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem. Genom att stärka patienters självkänsla läggs en grund för möte och behandling. Syfte: var att ur patientperspektiv belysa hälso- och sjukvårdens bemötande av patienter med psykisk ohälsa. Metod: Artiklar söktes i PubMed och PsycInfo. LÄS MER