Sökning: "vårdspråk"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vårdspråk.

  1. 1. Inkluderande eller exkluderande vårdspråk? : En studie av läsbarhet, tilltal och normreproduktion i fyravårdtexter om vestibulit

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Elin Lindström; [2015]
    Nyckelord :kritisk diskursanalys; läsbarhet; genus; queerteori; normreproduktion; vårdtexter; LIX;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks fyra vårdtexter om den gynekologiska sjukdomen vestibulit. Studienutgår ifrån teorier om läsbarhet, kritisk diskursanalys samt från queerteori, och undersöker fyrahuvudsakliga frågor: hur läsbara texterna är, vem eller vilka de riktar sig till, hur läsaren tilltalas itexterna, samt huruvida texterna reproducerar normer om kön och/eller sexualitet. LÄS MER