Sökning: "vårdtillfälle"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet vårdtillfälle.

 1. 1. Jag önskar jag vore en bläckfisk : Utebliven vård i relation till underbemanning av sjuksköterskor på sjukhus - en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Wide Johanna; Eriksson Mikaela; [2020]
  Nyckelord :Underbemanning; utebliven vård; patientsäkerhet; vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utebliven vård är ett globalt och relativt outforskat fenomen. Idag redovisar 20 av 21 regioner brist på sjuksköterskor. Antalet patienter per sjuksköterska ökar, vilket leder till att kravet på den enskilda sjuksköterskan växer. LÄS MER

 2. 2. Att vårdas lättsederad i mekanisk ventilation

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annette Björkman; Annette Eriksson; [2020]
  Nyckelord :awake; intensive care; patient experience; specialist nurse; unsedated; intensivvård; osederad; patienterfarenhet; specialistsjuksköterska; vaken;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar på en förändring inom intensivvården och att fler patienter vårdas lättsederade i mekanisk ventilation. Sederingsnivån ska vara tillräcklig för att patienter ska tolerera endotrakealtuben och fortsatt behandling trots obehaget det ger. LÄS MER

 3. 3. Marginaliserad vård för våldsutsatta kvinnor : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alexandra Borg Sundman; Amanda Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Bekräftande omvårdnad; Empowerment; Litteraturöversikt; Patient-Personalrelationer; Upplevelser av hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt problem med många konsekvenser. Riktlinjer för att bemöta och hantera våld mot kvinnor finns både på en internationell samt nationell nivå. Detta fenomen är av komplex natur och resulterar i att våld mot kvinnor inte alltid upptäcks eller behandlas inom hälso- och sjukvården (HSV). LÄS MER

 4. 4. Vårdtillfällen hos det intensivvårdskrävande nyfödda barnet : En observationsstudie om vårdtillfällen, vårdhandlingar och sömn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Olsson; Fanny Lindfors; [2019]
  Nyckelord :Sömn; intensivvård av nyfödda; vårdtillfälle; vårdhandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn födda från och med gestationsvecka 22+0 har rätt till vård i Sverige, där sömn är en viktig faktor för barnets utveckling. Forskning visar att vårdtillfällen hos barn som vårdas på intensivvårdsavdelningar för nyfödda sker med en frekvens som ej är främjande för sömnen. LÄS MER

 5. 5. Tills döden skiljer oss åt: Att möta närstående till patienter som avlider inom akutsjukvården : En litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Karina Green Holmer; Claes Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Närstående; Erfarenheter; Avlider; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige dör det ca 90 000 människor varje år. Många av dessa personer kan ha varit i kontakt med akutsjukvården. Vid ett akut vårdtillfälle kräver patienten omedelbar vård. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna bemöta och stötta närstående under den svåra tiden innan och efter patienten avlidit. LÄS MER