Sökning: "vårdverksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet vårdverksamhet.

 1. 1. Mellanmänskliga relationer i akut vårdverksamhet : Sjuksköterskors perspektiv på faktorer som påverkar den mellanmänskliga relationen vid smärtbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna-Kaisa Into; Markus Niemi; [2021]
  Nyckelord :Acute care; attitude; competence; nursing; pain; Akutsjukvård; bemötande; kompetens; omvårdnad; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är den mest vanliga orsaken till varför patienter söker vård och innebär lidande för patienten. Varje patient är unik med sina egna behov som behöver bemötas genom anpassning av deras vård. Sjuksköterskan har ett ansvar att lindra patientens lidande genom en god omvårdnad som grundas i den mellanmänskliga relationen. LÄS MER

 2. 2. Måltidsvärdar på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Rebecca Bergström; Matilda Hjälteryd; Sofia Tufvesson; [2020-08-05]
  Nyckelord :måltidsvärd; sjukhusmåltiden; individanpassad måltid; personcentrerad måltid;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Cecilia Magnusson SporreExaminator: Mia PrimAntal sidor: 42Termin/år: Vt/2020Nyckelord: måltidsvärd, sjukhusmåltiden, individanpassad måltid,personcentrerad måltid.... LÄS MER

 3. 3. Att arbeta personcentrerat : En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanne Lene Rådbrink; Anna Alm; [2020]
  Nyckelord :person; personcentrerat arbetssätt; personcentrerad vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har visat sig genom tidigare forskning att patienter upplever brister i bemötandet från sjuksköterskor i vården och att detta leder till att de känner sig osäkra, osynliga och inte delaktiga. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat. LÄS MER

 4. 4. Flöden på ett krigssjukhus : En kartläggning av energi- och vattenförbrukningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Björnsdotter; Andrea Cedergren; Linnea Ekblad; Erica Sigurdsson; Agnes Stenlund; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; Flöden; Sjukhus; Resurser; Förbrukning; Energi; Vatten; Sårbarhet; Redundans; Säkerhet; Energiflöde; Fjärrvärme; Fjärrkyla; Elektricitet; Elkyla; Flödesdiagram; Akademiska sjukhuset;

  Sammanfattning : Ett säkert samhälle kräver välplanerade strategier för att uppehålla samhällets tjänster, även i situationer då leveranser och tillhandahållning av resurser kan förhindras – som vid kris och krig. Det är därför viktigt att sjukhus, inte minst sjukhus som går under benämningen krigssjukhus och har extra krav på beredskap, har tillgång till ett överskott av viktiga resurser via tillförlitliga alternativa vägar; redundans. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med Lifecare samordnad planering inom primärvård : En fokusgruppsstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Linda Karlsson; Anna Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Lifecare; Samordnad individuell planering; Sjuksköterskor; Ansvar; Personcentrerad vård; Fokusgruppsintervjuer; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Lifecare samordnad planering är ett IT-stöd som har till ändamål att upprätta en oavbruten vård- och omsorgskedja mellan vårdaktörer och därigenom främja personcentrerad vård, stärka vårdkvalité och effektivisera vårdverksamhet. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med Lifecare samordnad planering inom primärvård. LÄS MER