Sökning: "vårdvetenskap sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 2309 uppsatser innehållade orden vårdvetenskap sjuksköterskor.

 1. 1. Sjuksköterskans kommunikationsstöd för attöverbrygga språkbarriärer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Konrad Björk; Saga Björkqvist Olsén; [2024]
  Nyckelord :Communication; Language barriers; Communication supports; Nursing care; Nurse’s experience; Kommunikation; Språkbarriär; Kommunikationsstöd; Omvårdnad; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer ökar globalt i takt med ökande global migration. I hälso- och sjukvården befinner sig sjuksköterskan ofta i möten där språkbarriärer uppstår. Det framkommer att bristande kommunikation har direkt negativa konsekvenser på såväl patient som vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Glöm inte bort mig: Palliativ vård ur barnets synvinkel : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Olsson; Emelie Markensten; [2024]
  Nyckelord :Barn i palliativ vård; litteraturöversikt; livsvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård strävar efter att förbättra livskvaliteten när botande åtgärder inte längre är möjliga. Pediatrisk palliativ vård regleras av lagar som betonar barnets delaktighet i beslutsfattande. Denna inriktning saknar för närvarande specialiststatus inom den svenska sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärers påverkan på vårdandet av patienter : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fatmah Rabto; Erica Honeth; [2024]
  Nyckelord :Kommunikation; Patientsäkerhet; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Språkbarriär; Tolk; Vårdande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med den ökade mängden människor som behöver emigrera till utrikes länder innebär det att vården i det mottagande landet utsätts för nya utmaningar för att ge fullständig och jämlik vård till alla nya invånare. Sjuksköterskor är en del av ett vårdteam som utsätts för språkskillnader i arbetet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter vid omvårdnad av patienter med självskadebeteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Agnes Ekman; Andreas Nyqvist Stefani; [2024]
  Nyckelord :Self-injurious behaviour; Nursing; Nursing care; Therapeutic relationship; Attitudes; Nurses attitudes; Stigmatization; Communication; ​​Självskadebeteende; Omvårdnad; Vårdrelation; Attityder; Sjuksköterskors attityder; Stigmatisering; Kommunikation​;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende kopplas ofta ihop med psykiatriska tillstånd så som depression och ångestsyndrom och en vanlig uppfattning är att syftet med beteendet är suicidalt. Självskada används ofta som en strategi för att reglera negativa känslor. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av integritet vid vård på flerbäddssal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Saga Wärnerson; Wilma Larsson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Integriteten är svår att bevara när personer befinner sig i en vårdmiljö. Där är individen vanligtvis beroende av andra för att få den vård som krävs och behovet av integritet ser ofta olika ut beroende på sjukdomstillståndet patienterna befinner sig i. LÄS MER