Sökning: "vårdvetenskapliga begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden vårdvetenskapliga begrepp.

 1. 1. Barns rädslor när de vårdas inneliggande på sjukhus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emilie Björklund; Elin Hallenberg Haraldsson; [2018]
  Nyckelord :barn; rädsla; sjukhus; livsvärld; hälsa; separation; sjukhusmiljö; vårdlidande;

  Sammanfattning : Barn i sjukhusvård känner ofta rädsla eller oro. Rädsla har en stark kognitiv koppling och eftersom barns kognitiva utveckling inte är helt färdig, har barn lättare för att känna rädsla. De har svårt att sära på fantasi och verklighet som i sin tur kan leda till fler skrämmande upplevelser. LÄS MER

 2. 2. Den endometriosdrabbade kvinnans upplevelse av det vårdande mötet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Camilla Aring; Nikolina Ljungbäck; [2018]
  Nyckelord :endometrios; kvinnor; upplevelse; trivialisering; okunskap; misstro och vårdpersonal;

  Sammanfattning : Ungefär en tiondel av världens kvinnliga befolkning drabbas av den kroniska sjukdomen endometrios. Endometrios kantas av kronisk smärta och med en lång väg till diagnos samt felaktigt information och behandling i relation till sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder och dess påverkan på patienter vid smärta : En litteraturöversikt gällande smärtlindring inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Eriksson; Ida Wassborg; [2018]
  Nyckelord :Palliative care; Pain; Pain relief; Non-pharmacological nursing measures; Palliativ vård; Smärta; Smärtlindring; Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och ett flerdimensionellt begrepp som berör fysiska, psykiska, psykosociala och existentiella dimensioner av människan. Inom den palliativa vården är smärta ett vanligt förekommande symtom. LÄS MER

 4. 4. Bildterapi som behandlingsform mot depressiva symtom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Bergemalm; Tim Brogren; [2017-02-13]
  Nyckelord :Bildterapi; depression; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : WHO beräknar att depression år 2020 kommer att vara det näst vanligaste funktionshindradetillståndet efter hjärt- och kärlsjukdomar. Syftet med denna studie var att undersökaeffekterna av bildterapi för patienter med depressiva besvär, med utgång i terapeuters ochpatienters erfarenheter kring terapiformen. LÄS MER

 5. 5. Intuition - Begreppsanalys och tillämpning i samband med sjuksköterskans beslutsfattande vid vård av patient med postoperativ smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annika Arthursson; Sofie Luvö; [2017]
  Nyckelord :intuition; begreppsanalys; förtrogenhetskunskap; postoperativ smärta; beslutsfattande; bedömning; klinisk blick; expert;

  Sammanfattning : Intuition som begrepp används vanligtvis inte inom vårdvetenskaplig forskning i Sverige, men används internationellt såväl inom vårdvetenskap som inom annan forskning. Studiens syfte är att tydliggöra begreppet intuition och beskriva begreppets tillämpning i samband med sjuksköterskans beslutsfattande vid vård av patienter med postoperativ smärta. LÄS MER