Sökning: "vårt boende"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden vårt boende.

 1. 1. Arbetet med hemlösa : En kvalitativ intervjustudie kring betydelsen av ideella och kommunala verksamheters kontakt till hemlösa individer samt samverkan sinsemellan dessa verksamheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Vera Hulterström; Ida Granberg; [2024]
  Nyckelord :Cooperation; Homeless; Homelessness; Housing first; Power; Stigma.; Bostad först; Hemlös; Hemlöshet; Makt; Samverkan; Stigma.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur socialarbetare från kommunala och ideella verksamheter upplever arbetet med hemlösa och hur deras arbete kan påverka de hemlösas möjligheter till stöd och eget boende. För att undersöka och svara på syftet etablerades två frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. LSS-Boende : Hur attityder kan ha en inverkan på den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Erica Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Arbetsplatser; arbetsattityder; arbetsmiljöer; LSS; LSS-boenden och psyko-sociala arbetsmiljöer;

  Sammanfattning : I detta examensarbete kommer en fördjupning ske i den psykosociala arbetsmiljön på LSS-boende. Som rubriken nämner är huvudfokuset hur attityder påverkar den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Ett gestaltningsförslag av utemiljön på Värpinge äldreboende : en utformning för inspiration

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Evelina Hellertz; Karoline Klingborg; [2023]
  Nyckelord :äldre; äldreboende; välmående; restorativ miljö; tillgänglighet; sinnen; brukare; livskvalitet; trädgård; innergård; utomhus;

  Sammanfattning : På Värpinge äldreboende i Lund finns det en innergård tillgänglig för de boende att vistas i, men innergården har under de senaste åren åsidosatts och är inte längre en lika besökt, välskött och rofylld plats. Detta självständiga arbete är en fallstudie, och ett gestaltningsförslag tas fram som inspiration till möjliga förändringar av äldreboendets utemiljö. LÄS MER

 4. 4. Lek, lärande & rörelse på bostadsgården med dagvatten som resurs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Forsfält Ljungberg; Matilda Andersson; [2023]
  Nyckelord :multifunktionalitet; vattenlek; inlärning; rörelse; dagvatten; dagvattenhantering; bostadsgård; ; vattengestaltning; ekostaden; Augustenborg; Bo01; resurshantering;

  Sammanfattning : Föreliggande studie utreder hur dagvatten kan användas som resurs för att främja lek, lärande och rörelse på bostadsgården. I urbana sammanhang ses ofta dagvatten som ett problem då stora vattenflöden överbelastar vår infrastruktur med förödande konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Urbana studierum : länken mellan två campusnoder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vilma Videhult Lagerstedt; Emma Ottosson; [2022]
  Nyckelord :Student city; Urban university; Malmö; Learning; Campus; Social sustainability; Urban development; Environment and behavior; Learning environments; Studentstad; Stadsuniversitet; Malmö; Inlärning; Campus; Social hållbarhet; Stadsutveckling; Miljö och beteende; Lärandemiljöer;

  Sammanfattning : Skolåret 2021/ 2022 blev Malmö utnämnd till Årets studentstad med motiveringen“Det är en stad att leva och trivas i både innan, under och efter sina studier ochstudenterna ses som en självklar del av stadens utveckling” (SFS, 2021). Samtidigtvill Malmö Stad tillsammans med Malmö universitet utveckla studentstaden Malmö,och ställer sig frågan hur denna förändring och förbättring skulle kunna se ut. LÄS MER