Sökning: "värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet värderingar.

 1. 1. Integration och dess framställning : En diskursanalys av problemrepresentationer i politiska motioner.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisette Stenberg; [2020]
  Nyckelord :politiska partier; integration; diskursanalys; WPR-analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera hur integration formas diskursivt i politiska förslag. För att göra detta har följande forskningsfrågor använts: Hur framställs integration i motionerna? Vilka antaganden finns bakom framställningarna av integration? Vilka skillnader i framställningarna finns mellan de olika riksdagspartierna? Det analyserade materialet i uppsatsen är motioner från de politiska partierna i Sveriges riksdag, totalt har 91 motioner analyserats. LÄS MER

 2. 2. Försvarsmaktens personaltjänst i svallvågor : En studie med bäring på medarbetarsamtalet i marinen

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Patrik Lindgren; Carl Lönnqvist; [2019]
  Nyckelord :staff appraisals; executives; HR-management; bureaucracy; organisational theory; medarbetarsamtal; utvecklingssamtal; chef; Försvarsmakten; byråkrati; organisationsteori;

  Sammanfattning : I svallvågorna efter det senaste decenniets omstruktureringar och omorganisationer har ansvaret för stora delar av innehållet i personaltjänsten inom Försvarsmakten transformerats. Detta är utgångspunkten för vår induktiva studie genom intervjuer av chefer i marinen, deras erfarenheter och förutsättningar i att kunna effektuera medarbetarsamtalets resultat i form av utvecklingsplaner. LÄS MER

 3. 3. Ingen är där för att slappa, då är man på helt fel ställe : En kvalitativ studie om temporära arbetsgrupper inom evenemangsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Louise Fransson; Charlotte Stockhaus; [2019]
  Nyckelord :kultur; motivation; värderingar; homosocial reproduktion; normativ styrning; evenemang;

  Sammanfattning : Frågeställning: ​Vilka bakomliggande faktorer är det som gör att temporära arbetsgrupper i evenemangsbranschen fungerar bra? Syfte: ​Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka faktorer det är som gör att personer engagerar sig i tillfälliga arbeten inom evenemangsbranschen och vad det är som gör att dessa grupper ofta snabbt kan uppnå ett gott samarbete. Metod: ​Denna uppsats har genomförts med hjälp utav en kvalitativ forskningsstrategi där vi har haft en induktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Offer eller en problemkategori : En kritisk diskursanalys av hur EU-migranter skildras i svensk press

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Michael Norin; [2019]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; Discourse; EU-migrants; Media; Otherness; Andrafiering; Diskurs; EU-migranter; Kritisk diskursanalys; Media;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur EU-migranter framställs i de två mest spridda nyhetstidningarna i Sverige år 2015, Aftonbladet och Expressen. En kritisk diskursanalys användes som metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Bakomliggande faktorer till moralisk stress bland sjuksköterskor : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Muhammad Dowaji; Max Malmström; [2019]
  Nyckelord :Moralisk stress; arbetsmiljö; sjuksköterskor; faktorer;

  Sammanfattning : Introduktion: Sjuksköterskan har en central roll i omvårdnadsprocessen. Det är därför viktigt att sjuksköterskan känner sig bekväm och avslappnad för att kunna bidra i arbetet ännu mer. Stress kan påverka sjuksköterskans jobb negativt. LÄS MER