Sökning: "vaccinationer skolsköterskan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden vaccinationer skolsköterskan.

 1. 1. Föräldrars kännedom om skolsköterskans hälsofrämjande arbete. : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Therese Hjelström; Stina Lindskog; [2019]
  Nyckelord :Participation; Parents; Health Promotion; School Nurse; Salutogenesis; Delaktighet; Föräldrar; Hälsofrämjande; Skolsköterska; Salutogenes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskans huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. I samarbete med föräldrarna kan de gemensamt främja god hälsa för barnet. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskans arbete med flyktingbarn : En intervjustudie med skolsköterskor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Helene Sundin; [2017]
  Nyckelord :school nurses; experiences; refugee children; school health care; transcultural care; skolsköterskor; erfarenheter; flyktingbarn; skolhälsovård; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Sverige har aldrig tidigare tagit emot så många flyktingar under så kort period som man gjorde under 2015. Många av dessa flyktingar kommer från länder med krig och förföljelse. Skolsköterskan möter flyktingbarnen och deras hälsorelaterade problem i skolan. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors upplevelser av arbetssituationen : - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Larsson; Mona Persson; [2017]
  Nyckelord :School nurse; experiences; work situation; nursing; qualitative content analysis; demand-; control- and support model.; Skolsköterska; upplevelser; arbetssituation; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; krav-; kontroll- och stödmodell.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Skollagen ligger till grund för den samlade elevhälsan, som ska arbeta för att främja elevers välmående och lärande genom att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Skolsköterskan som tillhör den medicinska elevhälsan arbetar med insatser på individ- och gruppnivå. LÄS MER

 4. 4. Wow, du klarade det och så bra det gick : Skolsköterskors erfarenhet av lågstadiebarn som inte vill medverka vid vaccination.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Karolina Nylander; Caroline Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :vaccination; omvårdnad; skolsköterska; rädsla;

  Sammanfattning : Introduktion: Vaccination är en viktig del i skolsköterskans uppdrag och utförs till barn i åldrarna 6-18 år. Det är en förebyggande åtgärd som minskar risken för insjuknande, funktionsnedsättning, spridning av sjukdomar och för tidig död. Vaccinering under barndomen är procedurer som många gånger framkallar smärta och ångest. LÄS MER

 5. 5. Färdighet, tillkortakommanden och framgång när skolflickor och deras vårdnadshavare informeras inför HPV-vaccination - En kvalitativ intervjustudie om skolsköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Edvik; Maria Romerius; [2015]
  Nyckelord :Skolsköterska; information; färdighet; HPV-vaccination; innehållsanalys; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) infördes i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet för barn år 2010. Information är centralt för att garantera hög vaccinationstäckning. Skolsköterskan har en nyckelroll som ansvarig för att handha och ge information om HPV-vaccinet. LÄS MER