Sökning: "vad är Beskattningsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden vad är Beskattningsrätt.

 1. 1. Finns den svenska utflyttningsbeskattningen av näringsverksamhet mellan golv och tak? - En uppsats om svensk utflyttningsbeskattnings förenlighet med ATAD och EU-rättens etableringsfrihet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Terese Lundeslöf; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; etableringsfrihet; Anti-tax Avoidance Directive; utflyttningsbeskattning; uttagsbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study and analyse if the Swedish exit taxation is compatible with both the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) and the freedom of establishment within the European Union (EU). Within the EU, one of the fundamental freedoms is establishment. EU law has developed mainly through EU-court case law. LÄS MER

 2. 2. Good faith som tolkningsprincip i skatteavtalsrätten - Kan skatteavtalsfördelar nekas en skattebetalare i fall där det skulle strida mot skatteavtalets ändamål och syfte att garantera dem?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Engdahl; [2015]
  Nyckelord :Skatterätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Stater ingår skatteavtal huvudsakligen i syfte att undanröja internationell juridisk dubbelbeskattning, som anses uppställa ett hinder för utvecklingen av mellanstatliga ekonomiska förbindelser. I skatteavtal förpliktigar sig stater att begränsa sina skatteanspråk till förmån för den andra statens beskattningsrätt. LÄS MER

 3. 3. Skatteavtalstolkningens kärnfrågor - En komparativrättslig studie av skatteavtalstolkning i Kanada och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kajsa Hultman; [2014]
  Nyckelord :skatterätt; skatteavtalstolkning; Sverige; Kanada; partsavsikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avtalsrätten i hela världen styrs av begreppet pacta sunt servanda . Ett problem som kan uppstå när ett avtal ska tolkas är att parterna anser att avtalet kan tolkas på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Reglerna om uppskov - en analys av svensk beskattningsrätt, effektivitet och dubbelbeskattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Susanne Rignell; [2011]
  Nyckelord :schablonintäkt; kapitalvinstbeskattning; uppskov; 47 kap IL; skatteavtal; exitskatt; utflyttningsbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Från och med 2007 omfattar reglerna om uppskov med kapitalvinstbeskattning vid köp av ersättningsbostad i 47 kap. IL även ursprungs- och ersättningsbostad utanför Sverige men inom EES. Uppskovsbeloppet räntebelades 2008. Räntan tas ut genom att den skattskyldige årligen tar upp en schablonintäkt motsvarande 1. LÄS MER

 5. 5. Artistbeskattning : - Beskattning av i utlandet bosatta ishockeyspelare verksamma i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Montelius; [2010]
  Nyckelord :handelsrätt; beskattningsrätt; A-SINK; artistkontrakt;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder rättsläget avseende anställningskontrakt enligt A-SINK(artistkontrakt). En historisk återblick presenteras med förklaring av vilken lagstiftningsom var gällande innan lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK), trädde i kraft. LÄS MER