Sökning: "vad är IAS"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden vad är IAS.

 1. 1. Marktäckets och markfuktighetens påverkan på blomsterlupinens (Lupinus polyphyllus) utbredning i Jämtland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Svedh; [2024]
  Nyckelord :Garden lupine; Lupinus polyphyllus; soil moisture; land cover; invasive alien species; Jämtland; ; Blomsterlupin; Lupinus polyphyllus; marktäcke; markfuktighet; invasiva främmande arter; Jämtland;

  Sammanfattning : Biodiversity is the prerequisite for well-functioning ecosystem services that are crucial, like clean water and clean air. Invasive alien species (IAS) are a serious and long-term issue that is actively threatening the genetic diversity within ecosystems. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivningar av goodwill år 2022 : En uppsats om svenska aktiebolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jonas Román; Belinda Wermelin; [2023]
  Nyckelord :Goodwill; goodwill impairment; IAS 36; IFRS 3; intangible assets; macroeconomic factors; impairment test; subjective assessments; Goodwill; goodwillnedskrivning; IAS 36; IFRS 3; immateriella tillgångar; makroekonomiska faktorer; nedskrivningsprövning; subjektiva bedömningar;

  Sammanfattning : Från år 2009 till år 2021 har den totala mängden goodwill för alla svenska börsnoterade bolag ökat från 490,4 miljarder kronor till 1 166,9 miljarder kronor, medan nedskrivningarna legat på en konstant låg nivå. Enligt regelverket IAS 36 är inflation, räntor och marknadsutsikter betydande faktorer som ska tas i beaktande vid värderingen av goodwill. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationsstrategier vid regelförändring: En fallstudie om implementeringen av IFRS 16

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aleksandar Pijunovic; Hugo Rosén; Elin Woldt; [2023]
  Nyckelord :IFRS 16; Redovisningskommunikation; Standardövergång; IASB:S föreställningsram; Impression management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatstitel: Kommunikationsstrategier vid regelförändring Seminariedatum: 11 januari 2023 Kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 HP Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet Författare: Aleksandar Pijunovic, Hugo Rosén och Elin Woldt Handledare: Alexander Hedlund Nyckelbegrepp: IAS 17, IFRS 16, regelförändring, leasing, kommunikation Syfte: Syftet med studien är att undersöka om företags kommunikationsstrategier vid regelförändring kan förklaras med IASB:s förreställningsram respektive impression management. Metod: Kvalitativmetod med en fallstudie Föreställningsram: Referensramen tar grund i de grundläggande kvalitativa egenskaperna i IASB:s föreställningsram samt kommunikationsstrategin impression management. LÄS MER

 4. 4. ''Att uppnå fullständig komfort är omöjligt'' : En kvalitativ studie om revisorers upplevelser av obehag och komfort vid granskningen av immateriella tillgångar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Loreta Shala; [2023]
  Nyckelord :Intangible assets; Auditing; Auditor; Audit process; Comfort theory; Comfort; Discomfort; Immateriella tillgångar; Revision; Revisor; Revisionsprocess; Komfortteori; Komfort; Obehag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under de senaste decennierna har andelen immateriella tillgångar i företagens balansräkningar ökat markant. Det har dock inte skett någon väsentlig förändring i den internationella standarden IAS 38, som fastställer principer för redovisning av immateriella tillgångar. LÄS MER

 5. 5. Vad är skogen verkligen värd? : En kvalitativ studie ur redovisningsupprättares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Josefine Dalman; Maria Husberg Rådström; [2023]
  Nyckelord :IAS 41; fair value; biological assets; IASB fundamental qualtitative characteristics; relevance; faithful representation; IAS 41; verkligt värde; biologiska tillgångar; IASB:s primära kvalitativa kriterier; relevans; verklighetstrogen representation;

  Sammanfattning : Titel: Vad är skogen verkligen värd? En kvalitativ studie ur redovisningsupprättares perspektiv Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Josefine Dalman och Maria Husberg Rådström Handledare: Alice Schmuck Datum: 2023 - juni Syfte: Syftet är att undersöka hur värdering av biologiska tillgångar till verkligt värde enligt IAS 41 leder till att redovisningsinformation betraktas som användbar i enlighet med IASB:s primära kvalitativa kriterier. Syftet undersöks utifrån redovisningsupprättares perspektiv. LÄS MER