Sökning: "vad är Informationssamhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden vad är Informationssamhälle.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Varför slutade du läsa den där boken? - En studie om elevers läsvanor I grundskolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Irma Fazlic; [2018-08-06]
  Nyckelord :läsmotivation; läsutveckling; grundskolan; välja bok.;

  Sammanfattning : Studien undersöker vad mellanstadieelever har för inställning till läsning i skolan och vilka faktorer de anser påverkar deras läsförståelse och lust att läsa. Att kunna läsa och förstå vad man läser är viktigt för att kunna ta del av samhället. LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivsvårigheter : användandet av IKT som stöd

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Yad Rashad Ahmed; [2018]
  Nyckelord :IKT; Läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är ett informationssamhälle där informations- och kommunikationsteknologi (IKT) används oftare. Det är av vikt att integrera IKT-användandet hos elever i tidig ålder. Denna studie handlar om att analysera i vilken utsträckning IKT används och till vad IKT används. LÄS MER

 4. 4. Tro via rus : Svenskars andliga sökande via psykedeliska substanser

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Amanda Bärj; [2018]
  Nyckelord :alternativ religion; droger; existentiella livsåskådningar; informationssamhälle; nyreligiositet; postmodern andlighet; psykedeliska; transpersonella;

  Sammanfattning : Avsikten med studien är att undersöka om användningen av psykedeliska droger i syfte av att nå religiösa mål ökar i Sverige. Studien utgår ifrån ett religionssociologiskt perspektiv för att besvara varför alternativa livsåskådningar uppstår i samband med användandet av psykedeliska droger. LÄS MER

 5. 5. ”Ska de driva företag allihop? Nej, det är ju inte det som är entreprenörskap för våra elever” : En kvalitativ studie, om hur några lärare beskriver entreprenörskap i utbildning, utifrån kontexten gymnasiesärskola.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Lina Grenander; [2018]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Broad perspective; upper secondary education for pupils with intellectual disability; interview study; Entreprenörskap; Bred definition; gymnasiesärskola; intervjustudie;

  Sammanfattning :   Abstract Globalization and transition from an industrial society to an information society have contributed to change the labour market. This means that other skills are required from employees and citizens, more than ever before, which explains the challenge that upper secondary school teachers are facing, trying to define what skills and abilities students with intellectual disability will need in the future. LÄS MER