Sökning: "vad är Transaktionsmarknadsföring"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vad är Transaktionsmarknadsföring.

 1. 1. Moving 4Ward : En fallstudie ur ett ledningsperspektiv på varumärken och relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Frida Stenlund; Elin Sällström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Relationsmarknadsföring är ett perspektiv på företagande som, i motsats till transaktionsmarknadsföring, syftar till att etablera starka relationer mellan de involverade parterna. Perspektivet innebär att samtliga organisatoriska delar betraktas med ett relationstänk, det vill säga att även aktiviteter så som fakturering och back-office procedurer utförs med relationen i fokus. LÄS MER

 2. 2. Med siktet inställt på konst : En kartläggning av konstnärers etablering på marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jannike Simonsson; Nina Björnsdotter Stenberg; [2009]
  Nyckelord :Konstnär; konstföretagare; etablering; entreprenörskap; transaktion; involvering; mervärde; nätverk; relationsmarknadsföring; transaktionsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Studiens resultat tyder på att konstnären har bäst förutsättningar till lyckad etablering genom nätverk och goda relationer med aktörer både inom- och utanför branschen. Anledningen till detta är vikten av självständigt arbete, tillsammans med beroendeförhållandet till kunden, där komplexiteten kring vad den konstnärliga produkten egentligen är, och skapandeprocessen bakom denna, utgör annorlunda förutsättningar för en transaktion. LÄS MER

 3. 3. Med publiken för kulturen? : Medverkande kulturutbyte i fallet Riksteatern

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Simon Hansson; Elias Raam; [2008]
  Nyckelord :Ekonomi; kultur; konst kultur och ekonomi; KKE; kulturekonomi; Riksteatern; kulturinstitutioner; marknadsföring; teater; scenkonst; mervärde; medverkande; service management; relationsmarknadsföring; transaktionsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalisering och tekniska förändringar har gjort att nya kulturuttryck har vuxit fram och möjliggjorts genom exempelvis Internet. Dessa nya uttryck präglas av interaktion och deltagande. Institutionerna har traditionellt skapat värde genom presenterande kulturförmedling. LÄS MER

 4. 4. "jag hör och jag glömmer, jag ser och jag kommer ihåg, jag upplever och jag förstår" : Varför använda sig av Event Marketing?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Carin Alvarsson; Hana Ilkhechoie; [2007]
  Nyckelord :Event Marketing; event; marknadsföring; Relationsmarknadsföring; Transaktionsmarknadsföring; upplevelser; marknadsföring genom evenemang; ;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för användning och tillämpning av Event Marketing. Varför företag använder sig av det samt vad eventbyråer tror är företagens motiv. Event Marketing innebär helt enkel att marknadsföra en produkt eller en tjänst genom ett evenemang. LÄS MER

 5. 5. E-marknadsplatser i pappers- och massaindustrin- ett relationsproblem?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Grundberg; [2002]
  Nyckelord :e-handel; e-marknadsplatser; business-to-business; pappers- och massaindustrin; skogsindustrin; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem · Hur fungerar en e-marknadsplats och vad kan den tillföra pappers- och massaindustrin? · Vilka marknadsföringsteoretiska problem och möjligheter har e-marknadsplatser för pappers- och massaindustrin med utgångspunkt från relationsmarknadsföring? · Varför har de nuvarande e-marknadsplatserna i denna bransch svårt att få igång handel? · Kan e-marknadsplatser i dess nuvarande form bli en framgångsrik modell för e-business i pappers- och massaindustrin och hur kan framtiden tänkas se ut? Syfte Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera företeelser i samband med försöken att introducera e-marknadsplatser för pappers- och massaindustrin. Metod En fallstudie av två e-marknadsplatser inom pappers- och massaindustrin har gjorts. LÄS MER