Sökning: "vad är affärslogik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vad är affärslogik.

  1. 1. E-marknadsplatser i pappers- och massaindustrin- ett relationsproblem?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Grundberg; [2002]
    Nyckelord :e-handel; e-marknadsplatser; business-to-business; pappers- och massaindustrin; skogsindustrin; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Problem · Hur fungerar en e-marknadsplats och vad kan den tillföra pappers- och massaindustrin? · Vilka marknadsföringsteoretiska problem och möjligheter har e-marknadsplatser för pappers- och massaindustrin med utgångspunkt från relationsmarknadsföring? · Varför har de nuvarande e-marknadsplatserna i denna bransch svårt att få igång handel? · Kan e-marknadsplatser i dess nuvarande form bli en framgångsrik modell för e-business i pappers- och massaindustrin och hur kan framtiden tänkas se ut? Syfte Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera företeelser i samband med försöken att introducera e-marknadsplatser för pappers- och massaindustrin. Metod En fallstudie av två e-marknadsplatser inom pappers- och massaindustrin har gjorts. LÄS MER