Sökning: "vad är allmänna rättsgrundsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden vad är allmänna rättsgrundsatser.

 1. 1. "En björntjänst gör ju ingen glad" – Om felansvar vid köp av tjänster mellan näringsidkare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nea Rix; [2019]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tjänster; näringsidkare; felansvar; konsulttjänster; uppdragsavtal; lagstiftning; självreglering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska tjänstesektorn växer kontinuerligt och blir en allt viktigare del av landets ekonomi. En bidragande faktor kan vara att både utbudet av och efterfrågan på konsulttjänster ökar. I svensk rätt föreligger dock inte någon konkret lagstiftning som är direkt tillämplig på tjänster som utförs mellan näringsidkare. LÄS MER

 2. 2. Sekretessavtals verkningar och effekter i skiljeförfarande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Lindwall; [2011]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid avtalsförhandlingar mellan privata näringsidkare kan det vara nödvändigt att utlämna hemlig information för att avtal ska kunna komma till stånd. Information och kunskap utgör ofta centrala tillgångar i ett företag och möjligheten att skydda sådana tillgångar i avtalsförhållanden kan vara av avgörande betydelse vid affärsuppgörelser. LÄS MER

 3. 3. Var går gränsen mellan en ren förmögenhetsskada i ett kontraktsförhållande och en ren förmögenhetsskada i ett utomobligatoriskt förhållande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jacob Frost; [2010]
  Nyckelord :ren förmögenhetsskada; brottsrekvisit; spärregeln; skadeståndslagen; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det råder ingen osäkerhet om vad begreppet ren förmögenhetsskada innebär. Detta står klart angivet i Skadeståndslagen (SkL). En ren förmögenhetsskada är enligt SkL 1:2 en ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider en person- eller sakskada. Det som har skapat en osäkerhet är snarare när denna skada ersätts. LÄS MER

 4. 4. Skadestånd och pactum turpe : Förtjänar kriminella rättsordningens skydd?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Emma Hägg Hansson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är fastställt att stöld av kontanter utgör en sakskada och att en sådan skall ersättas avvållaren till skadan enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen1 (SkL). Men vad gäller om pengarnasom stulits från en person, har intjänats av denne genom ett kriminellt förfarande? Skall densom blivit bestulen fortfarande åtnjuta en rätt att erhålla skadestånd som ersättning för sinförlust?I ett relativt nyligen avgjort fall, NJA 2008 s 861, hade en man blivit bestulen på en ansenligsumma pengar som han inbringat från ett narkotikabrott. LÄS MER

 5. 5. Advokats skadeståndsansvar vid due diligence-uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Markus Gunnskog; [2005]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid företagsöverlåtelser har under den senaste tioårsperioden due diligence fått en allt större betydelse. Due diligence kan beskrivas som en granskning av det bolag som ska köpas. Man granskar företaget ur juridisk, finansiell och miljömässig synvinkel. För denna typ av granskning anlitas företrädesvis revisorer och advokater. LÄS MER