Sökning: "vad är andrafiering"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden vad är andrafiering.

 1. 1. En upprepande slump eller ett andrafierande mönster? - En undersökning om strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet inom domstolsväsendet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tanja Danilova; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; strukturell diskriminering; rasism; andrafiering; de andra ; negativ särbehandling; påföljdsbedömning; påföljdsval; straffmätning; diskurspsykologisk analys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over the past decades, The Swedish National Council for Crime Prevention has conducted two studies showing that immigrants in Sweden and people with foreign backgrounds are overrepresented amongst crime suspects. As migration to Sweden increases these studies have received more attention. LÄS MER

 2. 2. Lärares upplevelser av undervisning om tro och vetenskap. : Religionslärares tankar om neutralitet i undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap på gymnasiet.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Niklas Ekbom; [2019]
  Nyckelord :andrafiering; Masoud Kamali; neutralitet; religion; religionsdidaktik; utbildning; vetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka hur religionslärare som har undervisat i kursen Religionskunskap 1 upplever undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap, en relation som innefattas av ett kunskapskrav i kursens ämnesplan.  Metoden för undersökningen är en enkätundersökning där respondenterna har besvarat frågor utifrån olika aspekter av undervisningen, och därefter givits möjlighet att utveckla sina tankar i ett skrivfält. LÄS MER

 3. 3. Artificially yours : En studie av tre konstruerade kvinnor i 2010-talets science fiction-film

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Aron Lahti; [2019]
  Nyckelord :Artificialitet; artificiell intelligens; science fiction; genus; performativitet; andrafiering; android; gynoid; cyborg; hologram; skeuomorfism; the Uncanny Valley;

  Sammanfattning : Artificiella kvinnor har porträtterats efter vissa tematiska utgångspunkter genom kulturhistorien, där Ovidius Pygmalion-myt varit en dominerande tematik. Frågan om artificiella människor är också tätt förknippad med science fiction-genren, och även där har bilden om den ensamme mannen som skapar sig en kvinna ofta återkommit. LÄS MER

 4. 4. "Då delar jag upp barnen utifrån om de är muslim eller finsk" : En kvalitativ intervjustudie om religiösa inslag i en finsk förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Susanna Tulinen; [2018]
  Nyckelord :Finland; hermeneutics; multiculturalism; preschool; religion; Finland; förskola; hermeneutik; mångkulturalitet; religion;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate how teachers in a preschool in Finland interpret their way of working on the directives on Finnish religious and cultural heritage, whilst multiculturalism in preschools is increasing. Through semi-structured qualitative interviews, six teachers have elaborated on how they interpret the directives and their way of working with this. LÄS MER

 5. 5. Kärlek eller elände, det svåra valet : En studie om lärares val av skönlitteratur inom ämnet Svenska som andraspråk på gymnasieskolans introduktionsprogram.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Maja Setréus; [2017]
  Nyckelord :Kritisk litteracitet; skönlitteratur; Svenska som andraspråk; språkintroduktionsprogram; andrafiering;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar lärares val av skönlitteratur inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram samt hur dessa val motiveras ifråga om tema och tänkbar identifikation för den aktuella elevgruppen. Syftet är att undersöka vilka litterära teman som föredras och varför samt att även identifiera om särskilda teman undviks i undervisningen. LÄS MER