Sökning: "vad är auktoritärt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden vad är auktoritärt ledarskap.

 1. 1. Ledarskap och psykologiskt välmående i en barnrättsorganisation : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonna Lindroth; Victoria Fernando; [2020]
  Nyckelord :Psykologiskt välmående; ledarskap; transformativt ledarskap; medarbetare;

  Sammanfattning : Organisationer har mycket att vinna på att deras anställda mår bra, och ledarskap är den faktor som enskilt påverkar välmåendet mest. Syftet med studien var att undersöka vad medarbetare i en barnrättsorganisation anser är ett önskvärt ledarskapbeteende för att de ska uppleva psykologiskt välmående på jobbet. LÄS MER

 2. 2. ”Det ska vara en chef, inte en mespropp!” : En kvalitativ studie om två olika generationers uppfattningar av motiverande ledarskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joakim Kinnander; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; generation; motivation; delaktighet; bekräftelse;

  Sammanfattning : Arbetstagares närmsta chef har en specifik roll som innebär att leda och fördela arbetet men även att vara en förebild och ansvara för vilket klimat som finns inom arbetsgruppen. På arbetsmarknaden återfinns människor från olika generationer, dessa tenderar att uppleva och förstå världen på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Ett ledarskap i förändring : En kvalitativ studie av förändringsarbetet med ledarskap inom Polismyndigheten Region Nord

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sabina Lundbäck; [2019]
  Nyckelord :leadership; Police; motivation; ledarskap; Polisen; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka det förändringsarbete som man inom Polismyndigheten Sverige Region Nord har genomfört och undersöka hur medarbetarna upplevde ledarskapet, samt om de har märkt av någon förändring i ledarskapet hos cheferna sedan förändringsarbetet startade. Studien försöker även att utvärdera vad medarbetarna beskriver skapar motivation och hur ledarskap kan påverka en individs motivation. LÄS MER

 4. 4. Lärares ledarskapsstilar : En kvantitativ studie om elevers attityd till lärares ledarskapsstilar i relation till elevers och lärares kön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Kim Fredriksson; Julia Petersson; [2016]
  Nyckelord :Auktoritärt och demokratiskt ledarskap; ledarskapsstil; lärare; elever; attityd; genus; könsskillnader;

  Sammanfattning : Ledarskapsstilar och dess relation till kön har varit ett forskningsfält i många decennier. Oftast har det ansetts att män intar en auktoritär ledarroll medan kvinnor intar en demokratisk. På senare tid har dock följaren blivit mer uppmärksammad och i föreliggande studie kommer följarens relation till ledarroller och kön studeras. LÄS MER

 5. 5. Ledaren & Ledarskapet : En diskursiv studie av ledarens konstruktion av ledarskapsidentiteten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Niva; [2013]
  Nyckelord :Ledarskap Diskursanalys Identitetskapande Sociala konstruktioner Tolkningsrepertoar Subjektsposition;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker identitetskapande inom ledarskap utifrån ledarens eget perspektiv. För det används socialkonstruktionism som teoretisk ram och diskursanalys som metodologisk ansats med diskursiv psykologi som inriktning. Som analytiska verktyg används subjektspositioner och tolkningsrepertoarer. LÄS MER