Sökning: "vad är behandlingsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden vad är behandlingsarbete.

 1. 1. Mellan frivillighet och tvång : Socialsekreterares strategier i arbetet med unga som hamnar mellan frivilliga insatser och tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Eva Nilsson; Helena Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :frivillighet; tvång; SoL; 3 § LVU; 22 § LVU;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka strategier socialarbetare i en norrlandskommun har i arbetet med unga som hamnar mellan frivilliga insatser enligt SoL och tvångsvård enligt 3 § LVU. Syftet ska besvaras med hjälp av tre frågeställningar: i vilken utsträckning socialsekreterarna använder sig av 22 § LVU, vad socialsekreterarna använder sig av istället om inte 22 § LVU används och hur socialsekreterarna resonerar kring frivillighet kontra tvång i arbetet kring dessa unga? Undersökningen görs med hjälp av kvalitativa intervjuer som sedan analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Humor i ungdomsvård. En kvalitativ studie om humorns vardagliga användning, fördelar och fällor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Henry Ristevski; Emilie Abdulahad; [2018-12-14]
  Nyckelord :Förändring; humor i socialt arbete; makt; motivation; relation;

  Sammanfattning : Har humor en specifik och relevant plats inom socialt behandlingsarbete? Detta är en fråga vi kommit att ställa oss utifrån att själva ha varit verksamma inom socialt arbete där vi båda upplevt olika sätt att använda humor, inte sällan som det sett ut, i kontaktskapande syfte till exempel. Men vi erfor också att humor diskuterades utifrån om det verkligen var lämpligt eller om det också kunde finnas problem med användning av humor. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänstens arbete med våldsutövande pappor utifrån barnens bästa -En kvalitativ intervjustudie från ett behandlarperspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petronella Bergkvist; [2018-07-16]
  Nyckelord :IPV; våld; pappor; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka vad behandlare inom socialtjänst anser att barn, som bevittnat sin pappas våld mot hans partner, är förtjänta av att socialtjänst gör för/med pappan. Uppsatsen syftade vidare till att skapa förståelse för eventuella hinder behandlare menar står i vägen för att papporna ska få till sig föreslagna insatser. LÄS MER

 4. 4. Innanför och utanför : Familjehems upplevelser av barnterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Stuart Ness; [2018]
  Nyckelord :Parent; child; Psychotherapy; Foster family; Ambivalence; Förälder; Barn; Psykoterapi; Familjehem; Ambivalens;

  Sammanfattning : Inledning: Det råder en brist i forskning kring hur psykosociala behandlingarinverkar på närstående. Ännu mindre insikt finns i hur familjehem upplever enpsykodynamisk behandling av ett barn i deras vård. LÄS MER

 5. 5. Självmedicinering? Missbruk? Eller vad? : En studie med individen i fokus

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Emma Persson; Jakob Malmkvist; [2016]
  Nyckelord :Self-medication; Drug abuse; Addiction; Categorization; Addiction treatment; Drugs; Självmedicinering; Missbruk; Beroende; Kategoriseringar; Missbruksbehandling; Narkotika; Intag; Stämpling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få fram personliga betraktelser av olika kategorier kopplat till intag av narkotika, alkohol och receptbelagda mediciner av personer med egenupplevda erfarenheter. Kategorierna missbruk och självmedicinering står i fokus men det lämnas även plats för andra kategoriseringar av intag. LÄS MER