Sökning: "vad är den obruten kylkedja"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vad är den obruten kylkedja.

  1. 1. Säkerställande av en obruten kylkedja - vision eller verklighet

    Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

    Författare :Petter Olsson; Christoffer Ousbäck; [2003]
    Nyckelord :Kylkedja; distribution; flödestider; livsmedelsförstöring; temperaturbelastning; kvalitetssäkring; kvalitetssystem; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Problem Hur fungerar dagens kylkedja för den utvalda frysta produkten? Vilka skillnader finns mellan av företagen beskriven, och faktisk kylkedja? Kan Bioetts system förenkla kvalitetsarbetet i dagens kylkedjor? Kan Bioetts system visualisera brister i dagens kylkedjor? Syfte Syftet är uppdelat i tre olika områden: Dels skall det undersökas huruvida Bioetts system kan säkerställa en obruten kylkedja för den frysta produkten, dels skall en studie påvisa om det finns skillnader i av aktörerna beskriven kylkedja, och den faktiska kylkedjan. Till sist skall en hypotetisk modell presenteras för hur Bioetts system kan utformas för att erhålla så mycket nyttig information som möjligt ur systemet. LÄS MER