Sökning: "vad är dokumentanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden vad är dokumentanalys.

 1. 1. Gå och lägg dig?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jim Dagsberg; Max Nordmark; [2020]
  Nyckelord :Sömn; Sova; Idrott och Hälsa; Skola; Ungdomar; Högstadiet; Elever;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka elevers sömnvanor i årskurs 9 samt ge förslag på möjliga interventioner som kan gynna deras sömnvanor. Syftet är även att undersöka om sömnutbildning har en plats inom skolämnet idrott och hälsa mot bakgrund av dess kursplan. LÄS MER

 2. 2. Språk- och kunskapsutveckling med genrepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ljubica Stanisavljevic; [2020]
  Nyckelord :cirkelmodellen; genrepedagogik; flerspråkiga elever; sociokulturell teori; språkutvecklande undervisning;

  Sammanfattning : Många lärare i Sverige har behov av att planera undervisning som möter elever med olika språkliga och sociokulturella bakgrunder. I planering av sådan undervisning har lärare haft utgångspunkt i genrepedagogiken. LÄS MER

 3. 3. Ditt, mitt eller vårt – en litteraturstudie kring forskning om samarbete mellan skola och habiliterande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Landén; [2020]
  Nyckelord :Gränssnitt; Habilitering; Litteraturstudie; Samarbete; Specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: I arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan skolan behöva samarbeta med andra verksamheter för att stödet ska optimeras, till exempel samarbeta med habiliterande verksamhet. Kunskapsbidraget i denna litteraturstudie är att vidga synen på samarbete mellan habiliterande verksamhet och skola genom att redogöra för på vilka olika sätt forskare beskriver samarbetet. LÄS MER

 4. 4. Managing freight transport as a city : Decreasing climate change impact and reaching sustainable mobility

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och miljöteknik

  Författare :Linnéa Lundström; [2019]
  Nyckelord :Freight transport; freight transport management; climate change; sustainable mobility paradigm; city; municipality; local level; Gothenburg; Copenhagen; Turku; Godstransport; godshantering; klimatpåverkan; hållbara mobilitetsparadigmet; stad; kommun; lokal nivå; Göteborg; Köpenhamn; Åbo;

  Sammanfattning : Climate change impose a major challenge to the world. About 23% of the world’s energy-related CO2 emissions derive from transportation. Urban freight transport has been increasing because of a growing demand for goods. Cities need to manage freight transportation to decrease its climate change impact. LÄS MER

 5. 5. Beställarens inställning till den utsläppsminskning av växthusgaser som förväntas ske i bygg- och anläggningssektorn till år 2030

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Daniel Andrésen; Kristoffer Strand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Klimatförändringar har fått allt större fokus tillsammans med de drastiska åtgärder som krävs för att minska människans påverkan på klimatet. Flera aktörer inom bygg- och anläggningssektorn, både stora och små har skrivit under att jobba med utsläppsminskning av växthusgaser och nå 50% minskning fram till år 2030. LÄS MER