Sökning: "vad är dolda funktionshinder"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad är dolda funktionshinder.

 1. 1. Dolda budskap : en normkritisk granskning av läroböcker i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matilda Sandberg; Elin Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; läroboksanalys; diskursanalys; idrott och hälsa; normer; intersektionellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Läroböcker innehar idag en central roll i skolans undervisning. Vi menar att det därför är synnerligen viktigt att dessa granskas så att vi får kännedom om vilka normer och värderingar som förmedlas, samt hur de förhåller sig till det som skolans värdegrund förespråkar. LÄS MER

 2. 2. Låt inget passera - Agera! En textanalys av likabehandlingsplaner kring oreflekterade kränkningar i grundskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pernille van Raalte; [2014-04-24]
  Nyckelord :värdegrund; normkritiskt perspektiv; kränkande behandling; likabehandling; delaktighet och lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Erfarenheter visar att vuxnas förhållningssätt till barn kan vara av (omedveten) kränkande karaktär och ha en negativ påverkan på elevers självkänsla och identitet och därmed påverka elevers lärande och känsla av delaktighet. Denna form av omedvetna verbala kränkningar benämns i denna studie för dold kränkning. LÄS MER

 3. 3. Yngre patienters upplevelser av att ha drabbats av stroke.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Ribokas; Anastasia Samojlenko; [2010-11-22]
  Nyckelord :stroke; young; experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige får cirka 30 000 människor stroke varje år och cirka 7000 återinsjuknar. Cirka20 % av dessa människor är yngre än 65 år. Strokeinsjknandet i yngre åldrar har ofta annorlundabakomliggande orsaker än hos äldre personer. LÄS MER

 4. 4. Svårigheter för extremt tidigt födda barn med att planera, organisera och genomföra individuellt skolarbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Birgitta Lång; Linda Nilsson; [2008]
  Nyckelord :extremt prematura barn; exekutiva fömågor; gruppstorlek; LPO 94; individuellt arbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie handlar om svårigheter för extremt tidigt födda barn att planera, organisera och genomföra individuellt skolarbete. Ambitionen med denna c-uppsats har varit att försöka ta reda på om mycket tidigt födda barn p g a sin extrema prematur kan få skador på hjärnan som påverkar barnets exekutiva förmågor. LÄS MER