Sökning: "vad är en bra pedagog i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden vad är en bra pedagog i förskolan.

 1. 1. Digitala verktyg : lärplattans plats i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sabina Kjellhard; [2021]
  Nyckelord :ipad; sociocultural perspective; competence; knowledge; lärplatta; sociokulturella perspektivet; kompetens; kunskap; lpfö18;

  Sammanfattning : I dagens läge ska lärplattan i förskolan användas av både barn och förskollärare. Förskollärare ska ta ansvar till att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som ska stimulera utveckling och lärande. LÄS MER

 2. 2. Inskolning och integrationsarbete i mångkulturell förskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Dimitra Karagiani; Cecilia Lind; [2021]
  Nyckelord :inskolningsprocess; integration; interkultur; förskola;

  Sammanfattning : Vårt arbete har fokus på integration samt inskolningsprocesser i mångkulturella områden och hur verksamma förskollärare beskriver att arbetet fungerar. Forskningen som används i arbetet belyser hur viktigt det är att i förskolan besitta ett interkulturellt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. “Allting bygger ju egentligen på att man har en bra relation med barnen” : En kvalitativ studie om förskollärares relationsskapande med barn i en pedagogisk verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Madelene Gustafsson; Anna Larsson; [2020]
  Nyckelord :närvaro; pedagogens förhållningssätt; relationell pedagogik; samspel; vägledning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att beskriva fem förskollärares uppfattningar och arbetssätt av hur relationsskapande och samspel sker i förskolan mellan förskollärare och barn. Studien bygger på en kvalitativ undersökning och för att samla in empiriskt material har vi använt oss av strukturerade observationer med efterföljande intervjuer av fem stycken verksamma förskollärare från fyra olika förskolor i mellersta Sverige. LÄS MER

 4. 4. Fiffig värde(full)pedagogik i förskolan : Hur uttrycker pedagoger att barn lär sig normer, värden och regler i samspel med andra på förskolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Michaela Wittefeldt; Karin Stedt; [2019]
  Nyckelord :Värdepedagogik; värdefull; normer; värden; moral; etik; sociala regler; regler; sociokulturell; samspel; pedagogik; förskola; barn; scaffolding; stöttning; appropriering; proximala utvecklingszonen; artefakt; mediering; fiffig kompis;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vad värdepedagogik är och hur pedagogerna uttrycker att de lär ut värdepedagogik i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Värdepedagogik är att kunna samspela med varandra så att alla mår bra och att lära sig att bli en god samhällsmedborgare. LÄS MER

 5. 5. Att ta tillvara på det som finns i naturen, det enkla. : Förskollärares berättelser om uterummet som lärmiljö.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Bohman; Susanne Meronen Andreasson; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; utomhuspedagogik; naturlära; läroplan och utemiljö.;

  Sammanfattning : Inledning Den här studien handlar om förskollärares arbetssätt med uterummet som lärmiljö. Vi är intresserade av hur förskollärare arbetar med uterummet, vad sker under utevistelsen och vad anser förskollärarna att utevistelsen har för betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande. LÄS MER