Sökning: "vad är en fältstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden vad är en fältstudie.

 1. 1. "Där barmhärtighet och kärlek bor, där finns också Gud" : Implicit ecklesiologi i Huddinge församlings diakoni

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Emma Bernerfalk Jaeger; [2022]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; ecklesiologi; implicit ecklesiologi; diakoni; Huddinge församling;

  Sammanfattning : Inom ramen för empirisk ecklesiologi är det den här studiens syfte att är undersöka vilken ecklesiologi som kommer till uttryck genom diakonin i Huddinge församling, genom att använda ”Teologins fyra röster” som arbetsmodell och tolkningsverktyg. Hur kyrkan framträder för människor undersöks genom att studera vad den gör och ställs i relation till kyrkan som social kropp. LÄS MER

 2. 2. Fördelning av offentlig konst : En analys av kommunala, regionala och statliga arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anton Sporrong; [2022]
  Nyckelord :Offentlig konst; kommun; region; stat; jämlik fördelning;

  Sammanfattning : Uppsatsen avhandlar förekomsten av offentlig konst i tre olika områden i Uppsala med avsikt att undersöka skillnader mellan kommun (Svartbäcken), region (Akademiska sjukhuset) och stat (Kåbo). De olika instanserna undersöks i förhållande till det arbete som utförs med offentlig konst, hur de anpassar arbetet efter varandra och konstens placering. LÄS MER

 3. 3. Effekter av markstruktur på tryckutbredning och packningsbenägenhet i åkermark : en jämförande fältstudie mellan konventionellt jordbearbetad åkermark och permanent bevuxen åkermark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Gabriel Thor; [2022]
  Nyckelord :markpackning; hållfasthet; markstruktur; marktextur; direktsådd; reducerad jordbearbetning;

  Sammanfattning : Att gårdar blir större är en tydlig trend inom det svenska lantbruket. Med det följer även en större efterfrågan på större maskiner och redskap. Denna rationalisering medför en ökad risk för att åkermarken blir kraftigt packad och därigenom skadad, vilket på sikt kan leda till försämrad bördighet. LÄS MER

 4. 4. Kritik mot modeföretag : En studie om hur negativ kritik på sociala medier påverkar konsumenters inställning till modeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Marianne Vixilia Salenius; Julia Olofsson; Andrea Sjögren; [2022]
  Nyckelord :Social media; word-of-mouth; consumer attitude; criticism; loyalty; Sociala medier; word-of-mouth; konsumentinställning; kritik; lojalitet;

  Sammanfattning : Sociala mediers framskridande har förändrat hur vi ser på världen och hur samhället ser ut. I samband med att användningen av sociala medier har ökat har även kritiken riktad mot modeföretag ökat. LÄS MER

 5. 5. Att bygga i och för sin bygd : kooperativa hyresrätters uppkomst och roll i ett svenskt landsbygdssamhälle

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Pernilla Björverud; [2022]
  Nyckelord :kooperativa hyresrätter; kooperation; bogemenskap; gemenskapsboende; byggemenskap; lokal organisation; bostadsförsörjning på landsbygden;

  Sammanfattning : Studien undersöker vad kooperativa hyresrätter byggda i ideell regi på den svenska landsbygden innebär för sina hyresgäster och sitt lokalsamhälle. Forskningsintresset har kretsat kring frågan om hur vi kan bo och leva på den svenska landsbygden idag och imorgon, och grundar sig i den rådande bostadsbristen i svenska städer och landsbygder. LÄS MER